Ange ditt sökord

Den viktigaste nyheten i de nya riktlinjerna är enligt lungläkare Bengt Bergman introduktionen av målstyrd läkemedelsbehandling.  Foto: Shutterstock

Den viktigaste nyheten i de nya riktlinjerna är enligt lungläkare Bengt Bergman introduktionen av målstyrd läkemedelsbehandling. Foto: Shutterstock

Allt om lungcancer

Lungcancer är en av våra mest vanliga cancerformer och drabbar varje år ett stort antal svenskar. I den här artikeln berättar vi mer om orsaker, behandling och ny forskning som ger hopp till dig som drabbats av lungcancer.

Annons:

Vanligast är att du som drabbas är över 60 år, men allt fler under 60 år drabbas i dag av lungcancer. Detta kan sättas i samband med att rökning, den enskilt största riskfaktorn, fortfarande är ett samhällsproblem. Däremot handlar fokus idag inte så mycket om stigmat med rökning som om att ta fram nya, mer effektiva, behandlingsmetoder och ställa diagnos i god tid.

Två huvudtyper – flera undergrupper

Det finns två huvudtyper, småcellig och icke småcellig lungcancer. Den icke småcelliga lungcancern står för cirka 85 procent av alla cancerfall och har även ett antal undergrupper.

– Det har skett ett skifte i klassificering av lungcancer där man tidigare bara tittade på utseendet av cancercellerna till att man nu även kan dela in dem i ytterligare subgrupper genom att bestämma DNA-mutationer och kromosomförändringar, säger Fredrik Enlund, Docent och enhetschef Genanalys och Cytogenetik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När en ny subgrupp hittas finns det möjlighet att forska fram skräddarsydda behandlingar som bara riktar in sig på just den tumörtypen. Det innebär bättre behandlingsresultat och färre biverkningar för patienterna. Det är därför viktigt att vården testar dig som patient för olika markörer för att på så sätt bäst kunna avgöra vilken behandling som kan ha bäst effekt fortsätter Fredrik Enlund.

Icke småcellig lungcancer uppstår oftast i de stora luftvägarna, den småcelliga lungcancern är genom sitt växtsätt oförutsägbar, kan växa mycket snabbt och därmed ge sig till känna tidigt i sjukdomsförloppet.

Orsaker till lungcancer

Vi människor kan drabbas av olika sjukdomar, av olika anledningar – ibland avgörs den utlösande faktorn av genetik och ibland av yttre påverkan. När man talar om lungcancer är det svårt att undvika att nämna rökning, den främsta anledningen till sjukdomen. Andra orsaker som kan ligga bakom är asbest och radon. Att tänka på är att om du blandar flera riskfaktorer förstärks dessa och risken att drabbas av ökar.

Rökning är avgörande för 95 % av lungcancer. Att vi röker och att rökning bland unga ökar är ett tecken på att vi inte förstår och/eller uppmärksammar vår omgivning på riskerna med rökning. För ungdomar kan det även handla om att göra revolt mot vuxenvärlden eller att man faller för grupptryck. Slutar du röka förbättrar du såväl din generella hälsa samt minskar risken att drabbas av lungcancer. En del av arbetet med att minska antalet fall handlar om prevention och information kring riskerna med rökning och vi kan alla påverka vår omgivning till att sluta röka, eller inte ens börja.

Ökning av antalet drabbade

Bengt Bergman är lungläkare och även han verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han menar att antalet personer som drabbas tenderar att öka för varje år.

– Prognosen för antalet nyinsjuknande i lungcancer beror lite på hur man räknar. Antalet fall ökar något för varje år, medan incidensen (antal fall/100 000) och åldersstandardiserad incidens (antal fall/100 000 korrigerat för åldersförskjutningar) har planat ut de senaste 3–4 åren och möjligen tenderar att vika neråt (se vidare Socialstyrelsens Cancer Incidence in Sweden (extern länk). Detta får tolkas så att den faktiska ökningen av antalet fall till viss del beror på en åldrande befolkning (sjukdomen ökar med stigande ålder).

Trenden på längre sikt har varit en stadig ökning av incidensen bland kvinnor och en svag minskning bland män, vilket i sin tur beror på skilda rökvanor bland efterkrigstidens män och kvinnor (kvinnorna röker mer än männen). Med tanke på avplaningen senaste 3–4 åren menar Bengt Bergman att det är svårt att ge någon bra prognos för de kommande 10 åren.

Symtom lungcancer

Har du börjat hosta ovanligt mycket och vet med dig att du röker eller har vistats i riskmiljöer där det förekommer asbest och radon? Då bör du vara observant på din hälsa då detta kan vara tecken på lungcancer.

Det kan röra sig om torrhosta eller att du hostar upp blod – i vilket fall, om du misstänker att du hostar mer än du borde eller oväntat mycket ska du kontakta vården och göra en ordentlig undersökning. Precis som med många andra sjukdomar är tidig upptäckt och påbörjad behandling alltid en fördel för hur sjukdomen ska utvecklas eller förhindras att utvecklas. Ett av de stora problemen är att lungcancer alltför ofta upptäcks i ett sent stadium och då är svårare att behandla.

Andra tecken på att du kan ha drabbats är problem med andningen och smärta i bröstkorgen. Du kanske inte längre klarar trappor eller promenader utan att bli allvarligt andfådd, eller känner att du får smärta i bröstkorgen när du andas och att det piper och/eller väser om din andning?

Allt detta kan vara tecken på lungcancer och bör kontrolleras hos läkare. Dålig kondition kan även vara tecken på andra livskvalitetsnedsättande åkommor som underbehandlad astma/KOL eller hjärtsjukdom.

Att du har en uppfattning om din generella hälsostatus är alltid att rekommendera, på så vis kan du upptäcka när något inträffar som skiljer sig från det ”normala”. Din hälsa påverkas i samband med sjukdom och vet du att du utsätter dig för risker (rökning, asbest, radon) är det ännu viktigare att uppmärksamma hälsoproblem och kontakta vården.

Behandling lungcancer – operation och strålbehandling

Om din läkare misstänker lungcancer görs först och främst en lungröntgen där man oftast har möjlighet att se och upptäcka sjukdomen direkt på de röntgenbilder man tar fram och därigenom fastställa diagnos. Kompletterande undersökningar kan vara undersökning med datortomografi, PET (positionsemissionstomografi) och kontroll av lungfunktion.

Operation En av de vanligaste metoderna för att bota lungcancerpatienter är att operera bort tumören/tumörerna. Särskilt effektivt är den typen av operation om man har upptäckt sjukdomen tidigt och tumörerna inte har hunnit spridas. Operationen kallas lobektomi och innebär att man opererar bort den lunglob där tumören finns – växer tumören i mer än en lob tar man bort hela lungan, pulmektomi.

Strålbehandling En annan vanlig cancerbehandling i är strålbehandling och det är även en av behandlingstyperna för lungcancer. Man använder sig av strålning antingen ensamt eller i kombination med cytostatika (läkemedel för att behandla cancer). Genom cytostatikabehandling kan man krympa cancern och i bästa fall även bli helt fri från sjukdomen.

Behandling lungcancer – målriktad behandling

Genom forskning har man kunnat ta fram nya behandlingsmetoder som visat sig effektiva. Dessa behandlingar utgår från vilken specifik form av cancer du har.

Lungcancer finns i två typer, som tidigare nämnt, småcellig och icke småcellig lungcancer. Den sistnämnda är den vanligaste formen och ungefär 10–15 procent av patienter med icke småcellig lungcancer har mutationer i tumörcellen vilka kan bidra till snabb spridning. Genom att blockera dessa mutationer kan man idag skapa behandlingsmetoder som är målstyrda. Målstyrd behandling kan leda till såväl effektivare behandling som ett minskat behov av att sätta in många olika mediciner. I behandlingen utgår man från tumörens storlek, spridning, typ och vilket stadium själva sjukdomen befinner sig i. De senaste nationella riktlinjer för behandling av lungcancer rekommenderar att målinriktad behandlingsterapi används som ”första linjens behandling”.

Behandling lungcancer – immunterapi

Immunterapi som monoterapi, i kombination med kemoterapi eller dubbel immunterapi tillsammans med kemoterapi, är i dag en rutinbehandling för patienter med icke-småcellig lungcancer. Immunterapi kan ges både som första linjens behandling och vid återfall. Immunterapin går ut på att man istället för att behandla cancern med gifter förstärker din kropps immunförsvar så att immunförsvaret får hjälp att slå ut cancern. Behandlingen är inte riktad mot själva tumören utan immunsystemet och gör det möjligt för immunsystemet att upptäcka och attackera cancerceller. Forskning visar att det även skulle kunna ge ett långvarigt, starkt och anpassat försvar mot cancern. Immunterapi rekommenderas till patienter vars tumörer inte är positiva för mutationer av EGFR eller ALK, för dessa patienter finns målriktade läkemedel.

Immunterapi kan ge biverkningar då immunförsvaret även kan angripa friska kroppsdelar. Biverkningar är dock mycket ovanligare jämfört med kemoterapi, det är även en annan typ av biverkningar och generellt kan man säga att biverkningarna tenderar att vara lindrigare. Immunterapi anses vara banbrytande och ger nytt hopp till många av de patienter som drabbats av lungcancer.

Specificera typ av lungcancer

Faktum är att ju fler behandlingsmetoder man har som är effektiva, desto bättre kan man behandla dig som patient. Genom att kunna specificera vilken typ av lungcancer det rör sig om ges läkare möjligheten att behandla rätt patient med rättmetod. I fallet med EGFR-mutationen visar det sig att behandling av mutationen genom läkemedel är förmodat mer effektiv än någon av de andra behandlingstyperna och rekommenderas i många fall. För de patienter som inte har mutationen finns behandling med cytostatika. Läs mer om biverkningar vid cancerbehandling.

Individanpassad behandling ökar förutsättningarna att varje patient får den optimala behandlingen och skapar större möjligheter i vården. Det är fortfarande viktigt att vara medveten om att lungcancer trots allt kan ha en dålig prognos – oftast drabbas du av sjukdomen sent i livet vilket kan betyda att när man har möjlighet att säkerställa diagnosen så har kan cancern redan ha spridit sig så att tidigt ställa diagnos kan göra skillnad.

Nationella riktlinjer

Trots att lungcancer är mycket vanligt presenterades det först 2010 nationella riktlinjer för lungcancer, riktlinjer vars syfte är att skapa jämlik och optimal vård i Sverige och som uppdaterades 2011 samt 2015. Ett samlat vårdprogram är en del av dessa riktlinjer.

Det övergripande syftet med ett nationellt vårdprogram är att erbjuda professionen och vårdgivarna en gemensam kunskapsbas som är en av förutsättningarna för en jämlik vård. Det nationella vårdprogrammet för lungcancer omfattar även lungsäckscancer och alla patienter med dessa diagnoser skall registreras i det nationella lungcancerregistret. Lungsäckscancer kallas också malignt pleuramesoteliom. Det är en ovanlig sjukdom som oftast beror på att en person har andats in asbest. Vårdprogrammet ses över årligen för eventuell revision, och finns publicerad på Regionala cancercentrum i samverkans hemsida.

 

Att leva med lungcancer

Patienter lever idag längre än tidigare tack vare förbättrade diagnosmetoder, behandlingsmetoder och forskningen. I och med de nationella riktlinjerna och att forskningen ständigt hittar nya vägar så finns det hopp om att kunna ytterligare öka livskvaliteten för den som drabbats. Då rökning är en allvarlig och ofta stigmatiserande riskfaktor i samband är det viktigt att forskningen även fokuserar på prevention, att man undviker att folk börjar röka, att den som röker får effektiv hjälp och att en behandlingskedja tas fram även för rökare där målet är att bli rökfri och därmed undvika, och minska, antalet personer som insjuknar i lungcancer i Sverige idag. Bengt Bergmans råd till patienter (eller friska läsare) är helt enkelt att sluta eller börja aldrig att röka.

– Fortfarande beror 80–90% av all lungcancer i huvudsak på tobaksrökning! Det viktigaste är att du söker läkarvård och begär utredning för nytillkommen hosta som varat mer än 2–3 veckor, eller för kronisk hosta som ändrar karaktär, särskilt gäller det dig som är rökare/f.d. rökare och är äldre än 45 år.

Om du drabbats av lungcancer rekommenderar Bengt Bergman att du går med i patientförening som kan ge patienterna en starkare röst och kan vara en viktig samverkanspart i utvecklingen av vården. Som lungcancerpatient är du långt ifrån ensam, Lungcancerföreningen till exempel verkar för att skapa opinion och för att förbättra lungcancervården och även lyfta fram patienter som är drabbade och undvika att fokus blir på valet av en ”dålig livsstil” och istället på hjälp och stöd.

Känner du igen dig i något av de symtom vi har beskrivit? Tveka inte att kontakta läkare. För dig som är drabbad av lungcancer eller anhörig till någon med lungcancer är det bra att ta kontakt med föreningar som Stödet för att utbyta erfarenheter och tankar patienter och /eller anhöriga emellan men även säkerställa att du får den vård och omtanke du behöver!

Annons:

Källor:

Vårdguiden, Nationella riktlinjer för lungcancer. Artikel uppdaterad 2017-10-31

cancercentrum.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: