Ange ditt sökord

Håll uppsikt över en vän som druckit för mycket och är personen okontaktbar och/eller har onormal andning, puls eller kramper kontakta akut läkarvård omedelbart. Foto: Shutterstock

Håll uppsikt över en vän som druckit för mycket och är personen okontaktbar och/eller har onormal andning, puls eller kramper kontakta akut läkarvård omedelbart. Foto: Shutterstock

Alkoholförgiftning – symtom, orsak och behandling

Redan vid 0,5 promille räknas du som alkoholförgiftad, enligt den medicinska definitionen. Alkoholförgiftning sker när man konsumerar mer etanol än vad kroppen klarar av att förbränna. Det är en form av akut drogförgiftning till följd av överkonsumtion av alkohol.  Alkoholförgiftning kan vara allt från nästan ofarligt till direkt livshotande, så man bör ta det på allvar.

Annons:

Orsak till alkoholförgiftning

Alkoholförgiftning betyder överdosering av alkohol och ett av de vanligaste förloppen är att någon dricker för mycket och sedan somnar. Vanligtvis tas man om hand av goda vänner som håller uppsikt. Men alkoholförgiftning är allvarligt. Det påverkar din kroppstemperatur, andning, hjärtfrekvens och kräkreflex. Omkring 100 till 200 människor dör varje år i alkoholförgiftning, ofta i kombination med andra droger eller läkemedel. Vanligen dör man av att man slutar andas då alkoholen slår ut andningscentret alternativt av att man sover så tungt att man inte märker när man kräks och i värsta fall kvävs till döds. En del av dödsfallen är självmord, men det kan vara svårt att veta med säkerhet i efterhand.

Symtom vid alkoholförgiftning

Man kan dela in alkoholförgiftning i fyra olika nivåer där olika symtom blir extra tydligt:

 • Mild alkoholförgiftning dvs 0,5 till 1,5 promille; pratighet, eufori, tal och reaktionsreflexer är långsammare än vanligt.
 • Måttlig alkoholförgiftning dvs 1,3 till 3 promille; koordinationssvårigheter, alkoholdoft, humörsvängningar, eventuellt aggressivitet, balanssvårigheter, hängande ögonlock, fuktig blick och sluddrande tal.
 • Uttalad alkoholförgiftning dvs 3 till 5 promille; Illamående, kräkningar, buksmärta, diarré, gångsvårigheter, våldsamt eller stökigt beteende, medvetandepåverkan, blir sömning och pratar osammanhängande. Ungdomar når en allvarlig alkoholförgiftning vid 2,5 promille.
 • Livshotande alkoholförgiftning dvs över 5 promille; koma, kramper, djup sömn med snarkande, långsam andning, man blir kall, får svårt att andas, skakar och får hyperkapné (högröd, blålila ansiktsfärg).

Vad just din kropp klarar av att förbränna är svårt att säga då alkoholens effekt varierar stort från person till person och med dagsformen. Det som kan sägas vara en livshotande dos beror dock även på kroppsbyggnad, kön och ålder. För en person som inte är van att dricka alkohol är den dödliga dosen omkring 1,25 flaskor sprit, fyra flaskor vin eller 14 starköl. Detta förutsätter att man dricker alkoholen relativt snabbt, inom 30 minuters tid.

Ytterligare exempel på indelning av berusningsnivå:

 • Vid konsumtion av två till tre drinkar som man eller en till två drinkar som kvinna under en timmes tid, blir man vanligtvis berusad med minskade hämningar, man pratar mer och får sämre reaktionsförmåga.
 • Vid förbrukning av tre till fem drinkar alternativt två till fyra drinkar som kvinna under en timme, kan personen få syn- och balanssvårigheter, sämre omdöme/minne, emotionell instabilitet och känna dåsighet.
 • Efter mer än fem drinkar eller som kvinna mer än fyra drinkar i en timme hamnar man lätt i ett förvirrat tillstånd med ökad risk för känsloutbrott, svårt att stå/gå och med risk för ”black out”.
 • Steget efter detta är att man förlorar kontroll över sina kroppsfunktioner, kan få försämrad andning, kräkningar och kramper vilket kan vara mycket farligt och livshotande. Hamnar personen i koma är andning och blodcirkulation extremt långsam och kroppstemperaturen sjunker, vilket ökar risken för att personen dör. Akut medicinsk vård är nödvändig, såsom exempelvis syrgasbehandling, andningstub som öppnar luftvägarna, intravenösa vätskor för att förhindra uttorkning, pumpa magen och ge aktivt kol för att ytterligare minimera kroppens upptag av alkohol.

Faktorer som kan påverka risken för alkoholförgiftning:

 • Kroppstyp och vikt; större människor absorberar alkohol långsammare än mindre individer.
 • Allmänt hälsotillstånd; man kan ha förhöjd risk för alkoholförgiftning vid vissa tillstånd, exempelvis vid leversjukdom.
 • Matintag; mat i magen innan du dricker och att dricka vatten tillsammans med alkohol, kan bromsa kroppens upptag av alkohol.
 • Kombinationen alkohol med andra droger; att konsumerar vissa läkemedel/droger innan du dricker ökar risken för alkoholförgiftning.
 • Alkoholprocenten; drycker med en högre andel alkohol ökar risken.
 • Hastighet och mängd; att dricka många drycker snabbt sätter dig i riskzonen för alkoholförgiftning.
 • Individuell alkoholtolerans; vid regelbundet drickande tål man alkohol bättre än om man dricker mer sällan.

Alkoholförgiftning – kontakta sjukvården

Om personen enbart har druckit alkohol, går att väcka och tala med, andas normalt och har normal puls och ansiktsfärg bör man lägga personen i stabilt sidoläge och låta personen sova ruset av sig under uppsikt. Är personen vaken, uppmuntra till att dricka vatten. Om personen har andra sjukdomar, har tagit andra droger eller läkemedel tillsammans med alkohol alternativt har onormal andning, puls eller ansiktsfärg bör man kontakta sjukvården akut. Alkoholförgiftning betraktas som en medicinsk nödsituation, så tror du att någon är alkoholförgiftad sök akut läkarvård omedelbart.

Checklista för att kunna göra en bedömning:

 • Medvetande tillståndet – går personen att väcka, andas personen tillräckligt bra.
 • Hur mycket alkohol har personen fått i sig?
 • Hur lång tid har gått sedan intaget och hur länge har personen druckit?
 • Har personen ett långvarigt, kroniskt alkoholproblem? Alkoholberoende?
 • Användande av andra droger eller läkemedel?
 • Har personen haft kramper i anslutning till alkoholintaget? Om så är fallet, hur länge varade de? Ser personen syner eller hör röster?
 • Annan skada, huvudskada?

Behandling i hemmet vid alkoholförgiftning

De allra flesta berusade personer klarar sig hemma med stöd:

 • Personen ska inte ha tillgång till alkohol.
 • Om personen är vaken, se till att han/hon dricker vatten.
 • Se till att personen inte kan falla och skada sig själv eller är i kontakt med fordon alternativt farliga maskiner.
 • Lägg personen i stabilt sidoläge för att undvika kvävning vid eventuell kräkning.
 • Kontrollera och håll uppsikt över att personen är lätt att väcka genom att tala med eller skaka lätt i honom eller henne.
 • Håll uppsikt på andning, puls och ansiktsfärg.

De två sista punkterna är extra viktigt om personen även har tagit andra droger än alkohol. Då är det extra viktigt att hålla uppsikt över personen under en längre tid, trots att han/hon verkar ha vaknat till. Andningssvårigheter och medvetslöshet kan i värsta fall komma tillbaka.

Alkoholförgiftning – dagen efter

Även långt efter att alkoholen har lämnat kroppen påverkar den ditt mående och förmåga att prestera. Överkonsumtion av alkohol märks dagen efter genom exempelvis koncentrationssvårigheter, sämre reaktionsförmåga och återhämtning. Orsaker till detta är bland annat att glykogenlagren i levern men även musklerna sänks samtidigt som vilopulsen höjs och ögats förmåga att anpassa ljusinsläppet sker ofta långsammare. Dessutom försämras sömnen av alkoholen vilket ger ytterligare orsak till stor försiktighet vid exempelvis bilkörning. De nedsatta förmågorna kan hålla i sig upp till 60 timmar efter en större alkoholkonsumtion.

För de som läggs in på sjukhus till följd av alkoholförgiftning, blir man vanligtvis kvar tills värden och vitala organ återgår till det normala. Det kan ta dagar eller upp till veckor. Återhämtningsperioden kan upplevas med nedstämdhet, obehag och minnesproblem.

Långsiktiga skador av alkoholförgiftning

Även om alkoholförgiftning vid enstaka tillfälle inte ger långsiktiga konsekvenser för kroppen, så är det en varningssignal och ett bra tillfälle att reflektera över sin alkoholkonsumtion. Risken för att utveckla ett beroende ökar vid upprepat berusningsdrickande. Hjärnan utvecklar en tolerans vilket gör att man behöver större och större mängd alkohol för att uppnå samma effekt som tidigare. Louise Adermark, docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, som forskar på hur nikotin påverkar hjärnan menar att då nästan alla celler i hjärnans belöningssystem har nikotinreceptorer förändras detta system vid upprepad nikotinanvändning. Detta leder till ökad risk att bli beroende, inte enbart av nikotin utan även av andra substanser som alkohol. Nikotin tycks öka känsligheten för alkohol så vill man förändra sina alkoholvanor kan det dessutom vara lämpligt att sluta röka eller snusa. Att söka hjälp inom vården kan vara ett första steg mot en mer hälsosam livsstil.

En vanlig missuppfattning är att små mängder alkohol varje dag är ofarligt men enligt WHO påverkar alkoholen hela kroppen, både in- och utsidan. Det finns mer än 60 sjukdomar kopplade till hög alkoholkonsumtion. Varje år dör omkring 5000 och 7000 svenskar av sjukdomar eller skador kopplade till alkohol. Även måttlighetsdrickare kan drabbas.

 • Cancerrisken ökar i exempelvis mun och svalg, lever, bröst och tjocktarm.
 • Hög och långvarig konsumtion av alkohol gör att hjärnan krymper med risk för epileptiska anfall, demens och andra hjärnsjukdomar.
 • Stora mängder alkohol ökar risk för hjärtarytmier.
 • Fertiliteten minskar vid hög alkoholkonsumtion och fostret påverkas av att modern dricker under graviditeten.
 • Depressionssjukdomar ökar vid stort alkoholintag och hälften av alla självmord i Sverige är alkoholrelaterade.
 • Hög alkoholkonsumtion ökar risken för psoriasis, eksem och andra hudbesvär. Även ökad risk för magkatarr, sur mage, benskörhet, gikt, kan leda till blodbrist och ökad infektionsrisk.

Ligger du i riskzonen för att utveckla sjukdomen alkoholism – läs mer här.

Om alkohol

Cirka 20 procent av alkoholen tas upp i blodet direkt från magsäcken och resterande från tunntarmen. Ju längre alkoholen befinner sig i magsäcken desto långsammare absorberas den och desto lägre blir högsta värdet av alkoholkoncentrationen i blodet. Det är förklaringen till varför det är lägre risk att bli berusad om man äter samtidigt som man dricker alkohol.

Alkohol löses lätt i vatten och sämre i fett varför alkoholen samlas i vattenrik vävnad såsom muskulaturen i stället för i fettvävnaden. Detta leder till att olika personer reagerar olika på samma mängd alkohol. En person med mindre muskelmassa och högre mängd fett kommer att få högre alkoholkoncentration i blodet än en person med högre mängd muskelmassa och mindre fett. Kvinnor har i genomsnitt mer fett i kroppen än män och får därför en högre alkoholkoncentration i blodet än en man med samma vikt, när de dricker lika stor mängd alkohol. Därför krävs vanligtvis lägre mängd alkohol för att en kvinna ska bli berusad.

90 procent av alkoholnedbrytningen sker i levern, 5 procent utsöndras genom lungorna och 5 procent i urinen. I genomsnitt förbränner en person omkring 2 cl starksprit (40 %) per timme (motsvarar omkring en halv burk 50 cl folköl, en tredjedels 50 cl starköl eller knappt ett halvt glas vin). Personer som dricker mer kan vanligtvis förbränna mer medan en person med leversjukdom inte ens kan förbränna 1 glas per timme.

Läs mer om alkoholism här.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: