Ange ditt sökord

Postcovid kan ge symtom som exempelvis trötthet, avsaknad av lukt- och smaksinne. Foto: Getty Images

Postcovid kan ge symtom som exempelvis trötthet, avsaknad av lukt- och smaksinne. Foto: Getty Images

Postcovid kopplas inte till aktiv hjärnskada

Efter att den akuta fasen av en covid-19-infektion avklingat kan postcovid ta vid och medföra en rad komplexa symtom såsom trötthet, apati och kognitiva svårigheter. En studie vid Göteborgs universitet har utforskat detta tillstånd och funnit att det inte tycks vara kopplat till infektion av hjärnan eller aktiv hjärnskada.

Annons:

Studie kring postcovid

En grupp forskare vid Göteborgs universitet gick i spetsen för en studie publicerad i The Journal of Infectious Diseases. Denna studie inkluderade 25 personer som konstaterats ha postcovid, 6 personer som var symtomfria efter en tidigare covid-19-infektion, samt en kontrollgrupp bestående av 17 individer som aldrig hade haft sjukdomen.

Trots det begränsade antalet deltagare var studiens styrka att samtliga deltagare, inklusive kontrollgruppen, genomgick både blod- och ryggvätskeprov. Denna omfattande datainsamling möjliggjorde en djupgående analys av biomarkörer och möjliga kopplingar mellan postcovid och hjärnrelaterade skador.

Inga kopplingar funna mellan postcovid och hjärnskador

Resultaten från studien var överraskande och intressanta. Analysen av både blodprov och ryggvätskeprov visade att sars-cov-2-antigener var helt frånvarande i samtliga prover. Dessutom observerades inga tecken på en ökad mängd vita blodkroppar i ryggvätskan, vilket skulle ha indikerat en pågående infektion.

Inga skillnader på immunaktivering och hjärnskademarkörer 

En annan betydande observation var att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna när det gällde immunaktivering eller biomarkörer för hjärnskada. Detta antyder starkt att postcovid inte verkar vara resultatet av en pågående virusinfektion, immunaktivering eller hjärnskada.

Behov av mer forskning kring postcovid

Förstaförfattaren till studien, Nelly Kanberg, framhåller att resultaten ökar förståelsen för postcovid. Det tyder på att detta tillstånd troligtvis är en konsekvens av händelser som inträffar under den akuta fasen av covid-19 snarare än en pågående virusinfektion eller långvarig inflammation i centrala nervsystemet.

Vidare forskning behövs för att klargöra i vilken utsträckning postcovid kan kopplas till den inflammatoriska respons som kroppen upplever under själva infektionen. Många internationella studier pågår för att identifiera riskfaktorer och förstå de långsiktiga konsekvenserna av postcovid.

Framtiden för postcovidpatienter

Nelly Kanberg betonar också vikten av fortsatt forskning om långsiktig påverkan av covid-19 på den neuropsykiatriska hälsan. Forskningen kring detta komplexa tillstånd kan öppna dörren till bättre vårdförhållanden och förbättrad livskvalitet för de som drabbas av långvariga neurologiska symtom efter en covid-19-infektion.

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och huvudansvarig för studien, håller med om vikten av att förstå de underliggande orsakerna till postcovid. Han ser studien som en värdefull bidragsgivare till pågående forskning och diskussioner kring detta komplexa tillstånd.

Slutsatsen är att även om postcovid fortsätter att vara ett mysterium, så ger denna forskning nya insikter som kan vara avgörande för att förbättra vården och livet för de som lider av dess långvariga konsekvenser. Fortsatt forskning kommer förhoppningsvis att ge fler svar på de obesvarade frågorna kring postcovid.

Läs mer om vaccinets skydd mot covid-19.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: