Ange ditt sökord

Det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen menar man från Arbetsmiljöverkets håll. Foto: Shutterstock

Det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen menar man från Arbetsmiljöverkets håll. Foto: Shutterstock

Arbetsmiljöverket: Personalen inom äldreomsorgen riskerar sin hälsa

Arbetsmiljöverket inspekterar äldreomsorgen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Annons:

Det är på regeringens uppdrag som Arbetsmiljöverket ska genomföra en nationell tillsyn av äldreomsorgen som påbörjades 2017. Tillsynen fortsätter under hela 2019 och totalt kommer omkring 200 arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete att inspekteras.

Ska bidra till förbättrade arbetsmiljöförhållanden

Syftet med tillsynsinsatserna är att bidra till förbättrade arbetsmiljöförhållanden för personal i äldreomsorgen inom såväl hemtjänsten som på äldreboenden. Tanken är att såväl kvinnor som män som arbetar i äldreomsorgen ska uppleva en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsgivarna ska ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Tillsynen ska också synliggöra och skapa ett genusmedvetande hos huvudmännen.

Arbetsmiljöverkets inspektioner riktas mot både tjänstemannaledning och politisk ledning men även företagsstyrelse inom äldreomsorgsorganisationer och mot enskilda omsorgsenheter.

Finns ett stort behov av förbättring inom äldreomsorgen

Hittills har 760 arbetsställen, såväl inom hemtjänst som inom särskilda boendeformer, inspekterats för att kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomförs enligt de lagar och regler som gäller.

– Det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Många av bristerna vi sett handlar om att arbetsgivaren inte har undersökt, riskbedömt och åtgärdat risker i arbetet. Våra krav gäller därför förbättringar i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket också innefattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatsen.

Inspektionerna fokuseras särskilt på personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar. Dessa faktorer ligger bakom en växande andel av de anmälda arbetssjukdomarna inom äldreomsorgen. 

– En sjukdom eller en olycka påverkar inte bara en person utan även familjen, kollegorna och arbetsplatsen. Exempelvis kan stress på grund av för hög arbetsbelastning öka risken för att medarbetare utför arbetsuppgifter på ett riskfyllt sätt så att de skadar sig allvarligt, säger Peter Burman och tillägger att arbetsgivare måste skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där ingen behöver bli sjuk, skadas eller slås ut för tidigt från arbetslivet.

Höga krav och begränsade resurser

En viktig förutsättning är att det finns en balans mellan arbetsbelastning och de resurserna som finns inom äldreomsorgen.

– Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är högt och att tiden inte räcker till. Arbetsgivare ska ha koll på och undersöka vilka krav som ställs på arbetstagarna, om resurserna är tillräckliga och om vissa uppgifter eller arbetssituationer är psykiskt påfrestande och åtgärda det, säger Peter Burman.

Personalen inom äldreomsorgen riskerar sin hälsa om arbetsbelastningen inte anpassas efter resurserna, påpekar Peter Burman.

Ledningens engagemang avgör balansen mellan krav och resurser

Inspektionsinsatsen omfattar, förutom enskilda omsorgsenheter, även tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsorganisationer.

– Ledningens engagemang är avgörande för att ge personalen de rätta förutsättningarna för balansen mellan resurser och krav. Det gäller givetvis ledningens stöd både för chefer och omvårdnadspersonal.

Som arbetsgivare måste man också kontrollera att de anställda vet vilka arbetsuppgifter de faktiskt ska utföra och att man vet vilka uppgifter som ska prioriteras när inte tiden räcker till. Nyanställda eller de som varit borta från arbetet under en längre tid måste få en bättre introduktion när de börjar arbeta och hur de ska utföra arbetet på ett säkert sätt. Det krävs också rutiner för hur ofta personalen behöver kunskapspåfyllnad och kompetensutveckling inom olika områden. Allt för att de inte ska utsätta sig själva eller andra för risker.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: