Autism (autistiskt syndrom)

Autism (autistiskt syndrom)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Autism är en medfödd funktionsnedsättning ofta karaktäriserad av svårigheter i kommunikation samt begränsade beteenden och intressen.

Personer med autism saknar ofta en oförmåga att uppfatta socialt beteende och samspel på samma sätt som andra människor.

Tecken på autism

Symtomen vid autism varierar från person till person men generellt lider personer med autism av en genomgripande störning i utvecklingen. Utvecklingen av tal, beteende och socialt samspel påverkas i olika grad hos olika personer. Till exempel så kan vissa personer med sjukdomen inte tala alls, medan andra kan ha en helt utvecklad talförmåga. Andra tecken på autism kan vara svårigheter att koncentrera sig, en förkärlek för rutiner, starka reaktioner på förändringar samt behov av att man repeterar information.

Överaktivitet kan förekomma men kan även innebära att patienten samtidigt har diagnosen ADHD. Matvanorna kan också variera hos personer med autism. För vissa krävs fasta rutiner som innebär samma mat varje dag, och en förändring av detta kan orsaka vredesutbrott hos personen. 

Vad orsakar autism?

Vad som orsakar denna funktionsnedsättning är inte helt känt trots många studier och forskning i ämnet. Hur hjärnan utvecklar, tar in och bearbetar information från omgivningen påverkas av våra gener.

Autism, som visar sig som begränsningar i beteendet, kan därför antas vara orsakat av biologiska och genetiska faktorer.

Diagnos

För att diagnosen autism ska kunna fastställas krävs att man kan se tecken på begränsningar inom tre kärnområden som är: ömsesidigt socialt samspel, kommunikation och beteende. Dessa symtom ska då uppkomma före 3-års ålder. Andra tecken som kan tillkomma är till exempel svårigheter med mat och sömn. Föräldrar och personal på förskolor eller inom skolan kan vara av stor hjälp vid diagnosen.

Om man märker att ett barn inte utvecklas som förväntat, det vill säga om barnet på något sätt är på försenat i sin utveckling, eller visar brist på vissa sociala förmågor och färdigheter såsom samspel med andra, ska man ta kontakt med barnavårdcentralen eller en barnläkarmottagning för vidare råd och utredning.

Behandling

Autism kan inte botas, men med träning och anpassning kan personer med autism få en enklare vardag. Det gäller att ställa en diagnos så fort som möjligt och att särskild träning för barn med autism påbörjas tidigt.

På så vis får barnen en större chans och möjlighet att lära sig nya färdigheter som gör anpassningen till samhället och senare vuxenlivet mycket lättare.

Att leva med autism

Som tidigare nämnts varierar autism stort från person till person. Vissa personer med funktionsnedsättningen kommer att behöva vård och särskilt stöd livet ut medan andra kan klara sig vardagen på egen hand eller med minimal hjälp. Det viktigaste är att diagnosen ställs i god tid och att den särskilt anpassade behandlingen/träningen påbörjas så snart som möjligt.

Personer i omgivningen runt den som har autism (föräldrar, lärare, vårdpersonal, vänner och släkt) behöver ha tillräckligt med information om diagnosen och personens behov så att rätt stöd ges. I vuxen ålder precis som hos barn spelar struktur och ordning i vardagen en mycket stor roll för personer med autism. Dagliga rutiner samt anpassade aktiviteter även på fritiden kan vara väldigt positivt för personer med denna diagnos.

 

Veckans fråga

Har du halkat omkull någon gång i vinter?

Nyhetsbrev