Ange ditt sökord

Spridd bröstcancer skiljer sig åt mellan individer vad gäller symtom, behandling och prognos. Många kan leva ett gott liv under många år, även om de inte kan bli helt botade.  Foto: Shutterstock

Spridd bröstcancer skiljer sig åt mellan individer vad gäller symtom, behandling och prognos. Många kan leva ett gott liv under många år, även om de inte kan bli helt botade. Foto: Shutterstock

Förbättrad överlevnad vid spridd bröstcancer tack vare framgångsrik forskning

Majoriteten av alla som drabbas av bröstcancer blir botade. Men för de som drabbas av spridd bröstcancer handlar behandlingen om att förlänga livet, minska symtomen och förbättra livskvalitet. Framgångsrik forskning har under de senaste decennierna lett till att allt fler kan leva under lång tid utan tecken på sin bröstcancer.

Annons:

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor, med cirka 8 000 nya fall varje år. Det innebär att det varje timme är en kvinna som får beskedet att hon drabbats av bröstcancer.

Bröstcancerdiagnos är vanligast hos medelålders och äldre kvinnor. Färre än fem procent av de som insjuknar är under 40 år när de får diagnosen. Män kan också få bröstcancer, även om det är så ovanligt som 60 fall per år i Sverige. Behandling och prognos för bröstcancer hos män är densamma som vid kvinnlig bröstcancer.

Möjligheten att bli botad från bröstcancer har ökat under de senaste årtiondena. Det beror dels på att fler fall upptäcks tidigt, dels på bättre behandlingsmetoder. Majoriteten av alla med bröstcancer blir botade, men idag är det uppskattningsvis 5 500 kvinnor i Sverige som lever med spridd bröstcancer och varje år dör 1 500 kvinnor av sin spridda sjukdom.

Att få besked om att en cancer spridit sig ut i kroppen innebär i de flesta fall att cancern inte kan botas. Trots spridningen finns många möjligheter till en bra behandling för att kunna leva länge med en god livskvalitet. Framgångsrik forskning har lett fram till nya behandlingar för spridd bröstcancer, och det har i sin tur gett en förbättrad överlevnad. Under perioder kan många med spridd bröstcancer leva utan tecken på sjukdom.

Det här betyder spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer innebär att cancerceller från den ursprungliga tumören i bröstet har spridit sig till andra delar av kroppen via blodbanan eller lymfsystemet. Cancercellerna bildar då dottertumörer, så kallade metastaser, på de nya platserna i kroppen. Metastaserna uppstår oftast i skelettet, i lymfkörtlar, levern eller i lungorna.

Spridd bröstcancer kallas även för kronisk bröstcancer eftersom det går att bromsa sjukdomen men inte att bota den. Sjukdomen kallas ibland också för metastaserad bröstcancer.

Bröstcancer delas ofta in i olika stadier från 0 till 4. Stadieindelningen beror på tumörens storlek och om den har spridit sig till de omgivande lymfkörtlarna och andra delar av kroppen. Tidig bröstcancer är i stadierna 0, 1 eller 2. Det är cancer som fortfarande bara sitter i bröstets vävnad, eller som bara spridits till lymfkörtlarna närmast bröstet.

Avancerad bröstcancer i stadium 3 förekommer bara i samma bröst som den primära tumören och har inte spridits till andra organ. Den går oftast inte att operera bort utan att först behandla med läkemedel. Spridd bröstcancer är bröstcancer i stadium 4. Det innebär att den har spridit sig, metastaserat, från bröstet till andra organ i kroppen.

Spridd bröstcancer kräver livslång behandling. Behandlingen bromsar upp sjukdomens förlopp, och kanske till och med stoppar utvecklingen en tid, men spridd bröstcancer är en sjukdom som den drabbade kommer att leva med resten av livet.

Hur och varför sprider sig bröstcancer?

Att cancer sprider sig från sin ursprungliga plats och ut i kroppen beror på att cancerceller flyttat sig med blodbanan eller med lymfsystemet och börjat växa till på en annan plats. Vid bröstcancer är de vanligaste platserna för metastaser i skelettet, lungorna, levern och hjärnan.

Orsaken till spridd bröstcancer kan vara att diagnosen ställts ”för sent”, och cancern har då redan hunnit sprida sig. En annan orsak kan vara att de inledande kirurgiska och onkologiska behandlingarna med operation, strålbehandling eller cellgift inte har fått bort alla cancerceller.

Om en cancer visar sig ha spritt sig ut i kroppen efter de inledande behandlingarna kallas det för ett återfall, eller ett recidiv. Den som diagnostiserats med ett återfall i samma bröst har inte fått en ny bröstcancer utan har ett recidiv av sin bröstcancer. För de som däremot får en cancer i det andra bröstet beror det nästan alltid på en ny bröstcancer.

Det är viktigt att komma ihåg att en spridning till lymfkörtlarna i armhålan inte ses som en spridd bröstcancer, utan som en lokal sjukdom med stor möjlighet till att bli helt botad.

Olika typer av bröstcancer

Det finns olika typer av bröstcancer, och hur aggressiv den är och vilken prognos den har kan skilja sig åt mellan de olika grupperna. När man delar in bröstcancer i olika grupper analyserar man tumören utifrån hur hormonkänslig den är, vilken malignitetsgrad den har (ett mått på hur mycket cancercellerna skiljer sig från normala celler i bröstvävnaden) och hur snabbt den tillväxer. Man undersöker också om det finns så kallat HER2-protein på cancercellernas yta, något som leder till ökad celldelning och tumörtillväxt.

Typen Luminal A utgör ungefär 40 procent av fallen, och är en hormonkänslig bröstcancer med långsam tillväxt och låg malignitetsgrad. Luminal B är också hormonkänslig, men har en hög tillväxttakt och en hög malignitetsgrad. Cirka 35 till 40 procent av fallen är Luminal B. Knappt 15 procent utgörs av HER2-positiv bröstcancer, och denna grupp delas också in i de tumörer som är hormonkänsliga eller inte hormonkänsliga. Den trippelnegativa cancern, cirka 10 procent av bröstcancerfallen, saknar HER2-proteinet och är inte heller hormonkänslig.

Inflammatorisk bröstcancer är en ovanlig och aggressiv form av bröstcancer. Färre än fem procent av alla bröstcancerfall är av denna typ, och det är vanligare att yngre kvinnor drabbas av inflammatorisk bröstcancer. Den tar ofta längre tid att upptäcka, vilket leder till att spridd cancer redan vid diagnosen är vanligare vid just denna typ.

Ett litet antal kvinnor diagnosticeras varje år med en ärftlig form av bröstcancer, vilket innebär att den drabbade bär på anlag för sjukdomen genom en speciell gen (BRCA1 eller BRCA2).

Symtom och diagnos vid spridd bröstcancer

Symtomen vid spridd bröstcancer beror på var i kroppen dottertumörerna, metastaserna, sitter. Vid metastaser i hjärnan varierar symtomen mycket beroende på vilken del av hjärnan som drabbats. Det kan röra sig om huvudvärk, illamående, förvirring, minnesförlust, talsvårigheter och kramper. Ibland sprids bröstcancern till lungorna och ger besvär som andfåddhet, hosta, smärta och aptitlöshet.

Har bröstcancern spridits till levern kan det ge symtom som buksmärta, illamående, aptitlöshet, gulhet eller klåda i huden. Skelettmetastaser drabbar cirka två tredjedelar av alla kvinnor med spridd bröstcancer och ger tecken som smärta och benbrott eller kompression av ryggkotor på grund av försvagat skelett.

Forskningsstudier har visat att det inte lönar sig att leta efter metastaser hos patienter med bröstcancer som inte har några symtom. Däremot har det visat sig mycket viktigt att patienter med bröstcancer hör av sig till vården om de får nya och ihållande symtom som kan ha med cancern att göra. Om undersökningar och utredning då hittar metastaser, i till exempel lungorna, är det viktigt att gå vidare med en fullständig undersökning av kroppen för att se om det finns metastaser även någon annanstans. Det är också viktigt att då ta prov på metastaserna och analysera dem för att skräddarsy den fortsatta behandlingen.

Behandling vid spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer går inte att helt bota, men under de senaste årtiondena har möjligheterna att framgångsrikt behandla sjukdomen ökat väsentligt. Det betyder att kvinnor med spridd bröstcancer nu kan leva ett bra liv under flera år efter diagnosen. Målet med behandlingen att förlänga livet och fördröja vidare utveckling och försämring av sjukdomen. Behandlingen har också som mål att hjälpa varje drabbad individ att ha en bra livskvalitet så länge som möjligt.

Vid ett lokalt återfall i bröstet utan fjärrmetastaser blir behandlingen också lokal, vanligtvis med en ny operation. Men vid metastaser som spritt sig med blodet eller lymfan i kroppen måste behandlingen göras med en metod som behandlar hela kroppen. Det kallas systemisk behandling. Läkemedlet som då ges som tablett, injektion eller dropp har som mål att bromsa sjukdomen och förhindra nya återfall.

Nedan kan du läsa om några olika varianter av behandling vid spridd bröstcancer.

Cytostatika.  Kallas också cellgifter eller kemoterapi.  De är cellhämmande läkemedel som dödar cancerceller, men tyvärr kan de också skada de normala cellerna. Den skadan kan orsaka biverkningar. En del cytostatika ges i tablettform hemma, andra sorter ges direkt i blodet, intravenöst, på sjukhus.

Antihormoner, eller så kallad endokrin behandling, används för hormonkänslig bröstcancer. De här läkemedlen kan antingen hämma bildningen av hormonerna progesteron eller östrogen, eller blockera cellernas mottagare för dessa hormoner. Endokrin behandling är en metod som försöker hindra cancertumörens tillväxt genom att beröva den de hormoner som den behöver. Läkemedlen finns i tablettform eller i injektionsform.

 Strålbehandling, högenergistrålar som dödar cancerceller. Vid spridd bröstcancer kan strålning begränsa cancern och kan också lindra skelettsmärtor. Vid spridd bröstcancer ges vanligen strålning som en enstaka dos eller som en kort serie under några dagar.

Monoklonala antikroppar Om bröstcancertumören är HER2-positiv har tumörcellerna ovanligt många HER2-receptorer på sin yta. Detta underlättar tumörcellernas förmåga att växa och dela sig. Genom att tillföra kroppen HER2-målstyrda antikroppar blockeras HER2-receptorerna på cellytan, och där igenom bromsas eller stoppas tumörens tillväxt.

CDK4/6-hämmare är en ny typ av målinriktade,  eller så kallade selektiva läkemedel som visat sig effektiva mot flera cancerformer. De förstärker effekten av den hormonella behandlingen och kan ofta ges under lång tid. Dessa läkemedel ges som tabletter.

 Immunterapi är läkemedel i form av antikroppar som stimulerar kroppens eget immunförsvar att igenkänna och angripa cancercellerna. Immunterapi är ett sätt att få kroppens immunförsvar att angripa cancerceller på ett sätt som liknar den metod som immunförsvaret använder för att skydda oss mot andra smittämnen. Immunterapi kan ges till en del patienter som har trippelnegativ bröstcancer och behandlingen ges då i kombination med cytostatika.

mTOR-inhibitorer används i behandlingen av hormonreceptorpositiv bröstcancer med syftet att ytterligare förbättra effekten av endokrin terapi. Läkemedlet ges i form av en tablett och tas i kombination med hormonbehandling. Läkemedlet blockerar proteinet mTOR som har betydelse för cancercellernas tillväxt.

PARP-hämmare är en metod att behandla ärftlig bröstcancer (BRCA1 och BRCA2). Proteinet PARP är ett viktigt protein för reparation av trasigt DNA och celldöd. PARP är också ett nödvändigt protein för BRCA–muterad cancer att överleva.

PI3K-hämmare är en behandling för att ytterligare förbättra effekten av hormonell behandling. PI3K är en signalväg i cellen som är viktig för cellöverlevnad och celltillväxt. Överstimulering av denna signalväg antas både bidra till olika tumörers uppkomst och till att cancerbehandlingen får minskad effekt. PI3K-hämmare syftar till att hämma sådan överstimulering.

Spridd bröstcancer tillhör de cancerformer där det finns flest tillgängliga behandlingsalternativ. Det gör att patienter ibland kan få över tio olika behandlingar parallellt.  Vartefter tumören blir mer motståndskraftig mot behandlingen och mer aggressiv och utbredd når man till slut en punkt där behandlingen behöver avslutas. När man överväger att avsluta en behandling vid spridd bröstcancer måste man väga vilka behandlingar som finns att erbjuda och deras biverkningar mot chansen att tumörerna verkligen svarar på behandling. Man måste ta hänsyn till hur patienten mår, vad hon har för symtom, önskemål och förväntningar. Syftet med en fortsatt behandling ska vara en god livskvalitet med minimalt med symtom och biverkningar.

Prognos vid spridd bröstcancer

Av de patienter vars cancer inte har spridit sig förväntas nio av tio patienter vara i livet fem år efter diagnostillfället. För patienter som har spridd bröstcancer är prognosen sämre och omkring hälften förväntas vara i livet efter tre år. Prognosen skiljer sig mellan grupperna där Luminal A har bäst prognos och den trippelnegativa cancern har den sämsta.

Sjukdomsutvecklingen vid spridd bröstcancer går olika fort. En del personer lever länge med spridd bröstcancer medan andra får ett snabbare sjukdomsförlopp. När det gäller symtom, behandling och prognos är inte spridd bröstcancer en enda sjukdom, utan många olika sjukdomar som skiljer sig åt mellan olika drabbade individer.

Många patienter med spridd bröstcancer kan leva ett gott liv under många år, även om det inte är möjligt att bli helt botad. Prognosen varierar beroende på typ av tumör, eventuella andra samtidiga sjukdomar och vad för behandlingar som givits tidigare. Men utgångspunkt från detta, och från personens egna önskemål, måste den insatta behandlingen kunna anpassas till varje individ.

Psykologiskt stöd vid spridd bröstcancer

Det är helt naturligt att behöva känslomässigt och psykologiskt stöd för att lära sig leva med spridd bröstcancer. Att få besked om en spridd cancer innebär en chock för många, även om reaktionen naturligtvis kan variera stort mellan individer. Det är inte ovanligt att bli ledsen och orolig och känna sig vilsen och trött. Sätten på vilka man kan få hjälp är många, och det finns många personer med speciell utbildning för att hjälpa patienter att hantera jobbiga känslor, tankar och situationer.

Som drabbad av spridd bröstcancer kan du till exempel få träffa kurator och specialistläkare med erfarenhet av just denna sjukdom. Det finns också olika patientstödsgrupper som kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra personer som upplever samma saker, till exempel Bröstcancerförbundet.

Fråga din läkare eller din kontaktsköterska om vem som kan erbjuda psykologiskt och socialt stöd.  Kuratorer kan hjälpa dig att tala om din diagnos, erbjuda stöd till dig som individ eller till partner eller hela familjen. De kan också guida dig till användbara resurser i samhället som ekonomiskt stöd, hjälp med hushållsgöromål och barnpassning.

Kontaktsköterskan kan ofta hjälpa dig hantera de fysiska symtomen av din sjukdom, som smärta, och andra biverkningar av behandlingen. De fungerar också som en viktig länk mellan dig och olika delar av sjukvården.

1177 Vårdguidens Cancerrådgivning stöttar och hjälper dig som är orolig eller har frågor kring biverkningar, symtom och behandling.

Telefon: 08-123 138 00

På cancerfondens informations- och stödlinje kan du prata med legitimerad sjukvårdspersonal, med lång erfarenhet av cancervård.

Telefon: 010-199 10 10

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: