Ange ditt sökord

Det finns flera möjliga orsaker till sexuella besvär vid depression. Foto: Shutterstock

Det finns flera möjliga orsaker till sexuella besvär vid depression. Foto: Shutterstock

Depression och sexuella problem

En av de vanligaste biverkningarna vid läkemedelsbehandling av depression och ångest är sexuella störningar. Sexuella störningar är ett stort och många gånger svårt och tabubelagt ämne - inte bara för patienten utan också för den behandlande läkaren.

Annons:

Sexuella funktionsstörningar i befolkningen är inte ovanliga. Inte sällan drabbas kvinnor av minskad sexuell lust och av svårigheter att få orgasm. Män drabbas av minskad sexuell lust, för tidig utlösning hos yngre män och problem med erektionen hos äldre män. Problematiken upplevs ofta mer besvärande om man lever i en parrelation och tidigare varit sexuellt aktiv.

Sexuella besvär vid depression, möjliga orsaker:

 • Depressionssjukdomen i sig.
 • Behandling med det antidepressiva läkemedlet.
 • Biverkningar av andra samtidiga medicine.
 • Samtidig annan psykiatrisk sjukdom.
 • Samtidig kroppslig sjukdom.
 • Sexuell funktionsstörning redan före depressionen.
 • Kombination av två/flera av ovanstående faktorer.

Diagnostisering

Självskattningsformulär är ett hjälpmedel för att diagnostisera sexuella problem. Patienten svarar på ett antal frågor om den sexuella funktionen. Frågorna kan upprepas med några veckors mellanrum och därmed följa ett förlopp. Med hjälp av formuläret kan man upptäcka när eventuella biverkningar uppstår, om biverkningarna är dosberoende, om de avklingar i takt med att patienten tillfrisknar eller i samband med att läkemedlet sätts ut. Tanken är att patienten fyller i formuläret i samband med läkarbesöket eller till nästa återbesök. Utifrån patientens svar diskuteras eventuella uppkomna biverkningar. Formuläret syftar därför till att underlätta diskussionen kring sexuella problem, både för patienten och för doktorns del. Ett exempel på självskattningsformulär för sexuell funktion är SF-Man/Kvinna.

Serotonin hämmar sexuell lust

Serotonin är en viktig signalsubstans i hjärnan som bland annat reglerar vårt stämningsläge. Många moderna antidepressiva läkemedel hjälper till att höja serotoninhalten i hjärnan ex. SSRI-preparat. SSRI är en engelsk förkortning för serotoninåterupptagshämmare.

Användningen av antidepressiva läkemedel, speciellt SSRI-preparat, har ökat kraftigt de senaste åren, främst på grund av läkemedlens effektivitet och breda behandlingsområde. Man räknar med att över 200 miljoner människor i världen har behandlats med SSRI-preparat. I takt med ökad forskning, och kanske en öppnare debatt kring sexualitet, har det framkommit att de sexuella biverkningarna är den klart vanligaste biverkan. Det är tidigare känt att en höjning av serotonin i hjärnan inte bara har effekt på stämningsläget och ångestnivån, utan också på sexualitet, sömn, aggressivitet och impulskontroll.

Sexuella biverkningar drabbar både män och kvinnor och de är inte övergående så länge man använder läkemedlet. SSRI-preparat ger sexuella biverkningar i form av nedsatt lust och orgasmsvårigheter i upp emot 60 procent av fallen. De sexuella biverkningarna innebär också en risk att patienten, trots god effekt i övrigt, slutar med medicinen i förtid och därmed riskerar återfall i depressionen eller ångest.

Signalsubstansernas generella effekt på sexuell funktion

 • Dopamin – förstärker sexuell function.
 • Serotonin – hämmar sexuell function.
 • Noradrenalin – ingen känd uttalad effekt på sexuell funktion.

 Prata med din läkare

Läkare känner ofta till de sexuella biverkningarna och om du tillhör dem som drabbats så är det viktigt att du tar upp det med din behandlande läkare. Så länge patienten är deprimerad är den sexuella aktiviteten låg, varför biverkningarna inte alltid gett sig till känna. Många patienter upplever det som ett orimligt högt pris att förlora sin fulla sexuella förmåga i flera år för att förebygga återfall i depression eller ångesttillstånd. Det är lika viktigt med en fullgod information om problemet innan behandling med antidepressiva läkemedel påbörjas, som att på ett professionellt sätt hantera sexuella störningar när besvären uppstått. Det är däremot inte helt lätt för vare sig läkare eller patient att på ett förtroendefullt sätt diskutera den här typen av personliga problem. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du upplevt sexuella funktionsstörningar som har samband med läkemedelsbehandlingen.

Det man kan göra är exempelvis att:

 • Justera dosen.
 • Byta medicin eller lägga till annat preparat.
 • Göra korta uppehåll i medicineringen inför planerat sex.

Dessa åtgärder bör du diskutera med din läkare. Att helt sluta ta medicin är ofta en dålig lösning.

Testa dig själv – har du depression? 

Läs mer om depression här.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: