Ange ditt sökord

Smitta från djur till människa kallas zoonotisk smitta. Foto: Shutterstock

Smitta från djur till människa kallas zoonotisk smitta. Foto: Shutterstock

 Coronavirus delas in i minst tre subgrupper som kallas alfa, beta och gamma och de virus som kan orsaka sjukdom hos oss människor tillhör de två förstnämnda. Foto: Shutterstock

Coronavirus delas in i minst tre subgrupper som kallas alfa, beta och gamma och de virus som kan orsaka sjukdom hos oss människor tillhör de två förstnämnda. Foto: Shutterstock

En viktig åtgärd för att förebygga smittspridning är god handhygien och att tidigt sätta in effektiva vårdåtgärder för att begränsa smittspridningen. Foto: Shutterstock

En viktig åtgärd för att förebygga smittspridning är god handhygien och att tidigt sätta in effektiva vårdåtgärder för att begränsa smittspridningen. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19, SARS och MERS – symtom och förebyggande åtgärder

Coronavirus är inte bara ett utan ett stort antal virus varav ett fåtal varianter av viruset, som SARS, MERS och covid-19 (2019-nCoV) även smittar mellan djur och människor. Symtom vid coronavirus är luftvägssymtom såsom svårigheter att andas, halsont, hosta och feber. Vid de dödsfall som har rapporterats hade patienterna oftast en annan allvarlig underliggande sjukdom.

Annons:

Totalt känner man till cirka sex olika coronavirus som kan smitta människor. Hjälper munskydd och handsprit? Infektionsläkaren svarar på vanliga frågor om Coronaviruset.

Vad är ett coronavirus?

Man delar in coronavirus i minst tre subgrupper som kallas alfa, beta och gamma. Majoriteten av coronavirus återfinns hos olika djurarter. De virus som kan orsaka sjukdom hos oss människor tillhör de två förstnämnda, alfa och beta. Vissa av de coronavirus som kan smitta människor orsakar enbart enklare förkylningar och är faktiskt vanligt förekommande. Allvarliga lutfvägssjukdomar orsakar däremot varianterna SARS och MERS-coronavirus.

De olika varianterna kan ge varierande symtom beroende på vilken typ det är man har drabbats av.

Coronavirus – orsak och spridning

Man har generellt ganska begränsad kunskap i hur coronavirus sprids, förutom vid SARS. Smittspridning anses bland annat ske via kontaktsmitta, det vill säga genom direkt kroppskontakt. Det kan även ske via luften från hostningar och nysningar.

Sannolikt blir de allra flesta en eller flera gånger i livet infekterade av coronavirusen men då orsakar de enbart en vanlig förkylning.

Symtom vid SARS-coronavirus

Då och då dyker det upp nya varianter av coronavirus. Detta inträffade bland annat år 2003-2004 då det förekom en epidemi med just ett sådant, nytt, coronavirus som benämndes SARS. Ursprungslandet för smittan var Kina men med globaliseringen spreds smittan snabbt till flera länder via resenärer. Teorin är att smittan kom från fladdermöss som via andra djurarter i sin tur smittade människor.

Smittspridningen upphörde relativt snabbt och idag har inga nya fall av så kallad samhällssmitta registrerats. Anledningen tros vara att man snabbt satte in hygienåtgärder inom vården, fick igång ett internationellt smittskyddsarbete och att viruset i sig hade en låg smittsamhet.

Symtom vid SARS

 • Feber – förekommer vanligtvis ett till två dygn före de första luftvägssymtome
 • Hosta
 • Andfåddhet
 • Aptitlöshet
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk

I ett av utbrotten drabbades de flesta patienterna även av diarré.

Symtom vid MERS-coronavirus

2012 upptäcktes ännu en ny variant av coronavirus som benämns MERS-coronavirus, eller kort och gott mers. Spridning av viruset pågår fortfarande och samtliga fall har kopplats till länder på den Arabiska halvön. Bland de som har haft nära kontakt med smittade har även enstaka fall upptäckts i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. Likts sars finns även detta virus hos fladdermöss och man tror därför att det även här rör sig om en smitta från djur till människa, så kallad zoonotisk smitta. Smittan förekommer hos kameler vilket, även om det inte är klarlagt, tros vara smittkällan. Smitta mellan människor har förekommit i samband med vård av sjuka men då i begränsad omfattning och i de flesta fall har den som smittats redan haft någon form av underliggande sjukdom som gör att de har blivit extra känsliga.

MERS-coronavirus orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt.

Symtom vid MERS

 • Feber
 • Hosta
 • Symtom från mag-tarmkanalen som diarré

Ett allvarligt sjukdomsförlopp förekommer mest hos personer med nedsatt immunförsvar, hög ålder eller kroniska sjukdomar som diabetes och KOL.

Symtom vid coronavirus covid-19 (2019-nCoV/sars-cov-2)

Det nya coronaviruset heter severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar. Viruset upptäcktes i Hubei-provinsen i Kina och ger symtom som luftvägssymtom som hosta men också feber och påminner om influensa. Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar och i genomsnitt cirka 5 dagar. Läs mer om hur du ser skillnad på influensa, förkylning, allergi och covid-19.

Vanliga symtom vid coronavirus covid-19 (2019-nCoV)

 • Feber
 • Luftvägssymtom från nedre luftvägarna med hosta och andfåddhet.
 • Myalgi och artralgi.
 • Snuva och slem i luftvägarna.
 • Diarré. (mindre vanligt)
 • Tecken på ARDS och organsvikt i svåra fall.

Har du inte varit på resa i ett högriskland de senaste 14 dagarna är det inte sannolikt att du har fått det nya coronaviruset. Om du däremot har varit det och har symtom som feber, hosta eller andningsbesvär ska du ringa vården 1177 att få mer information och råd. Du behöver inte kontakta vården om du mår bra men har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. Du kan läsa mer om coronaviruset och få svar på vanliga frågor från vår expert här.

Gör kort enkät och få veckorapport om coronavirusets spridning i Sverige!

Alllmänna symtom vid coronavirus

SARS, MERS och covid-19 är allvarligare sjukdomar som i båda fallen kan orsaka såväl svår nedre luftvägsinfektion som efterföljande komplikationer i flertalet organ. Övriga coronavirus däremot kan ge milda förkylningssymtom som:

 • hosta
 • halsont
 • feber

Det händer att lunginflammation inträffar även för dessa, mildare, coronavirus men då framförallt hos de med hjärt- lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller hög ålder.

Coronavirus – diagnos och behandling

För att ta reda på om du har drabbats av coronavirus tar man blodprov som analyseras i ett laboratorium, man kan även isolera virus i en så kallad cellodling.

Det saknas specifik behandling mot just coronaviruset, man sätter istället in aktiv behandling för de symtom som uppstår.

Coronavirus – förebyggande åtgärder

God handhygien är en av de allra viktigaste förebyggande åtgäderna tillsammans med att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Medan vanliga coronavirus inte är anmälningspliktiga betraktas infektion med SARS och MERS-coronavirus som samhällsfarliga sjukdomar och är därmed anmälnings- och smittspårspliktiga. Det finns även särskilda rekommendationer finns för hantering av patienter med sars samt infektion med mers för vårdpersonal att följa.

Fakta Därför heter det coronavirus

Coronavirus har ett rundaktigt hölje med utskott runt om vilket gör att de får ett kronliknande (corona) utseende i elektronmikroskop, därav namnet.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: