Ange ditt sökord

Utbildningen är gratis, vänder sig både till patienter som anhöriga och övriga med intresse av information kring hjärt-kärlsjukdomar. Foto: Shutterstock

Utbildningen är gratis, vänder sig både till patienter som anhöriga och övriga med intresse av information kring hjärt-kärlsjukdomar. Foto: Shutterstock

Min hjärtskola – för dig som gratis vill lära dig allt om hjärt- kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar är trots de senaste årens medicinska framsteg fortfarande en betydande folksjukdom som förorsakar lidande och för tidig död.

Annons:

Trots omfattande utbildningsprogram för patienter och anhöriga deltar alltför få i dessa utbildningar. Viktiga utbildningsinsatser kan minska risken för återinsjuknande. En Internetbaserad utbildning, Minhjartskola.se, introduceras därför för att öka samarbetet, tillgängligheten samt komplettera de befintliga utbildningar som tillhandahålls genom sjukvården. Utbildningen finns gratis och lättillgänglig på Internet och vänder sig både till patienter men även till anhöriga och övriga med intresse av information kring hjärt-kärlsjukdomar och livsstilsrisker.

Öka antalet patienter som blir optimalt informerade

Hemsidan och utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan Pfizer, Hjärt- och Lungsjukas Länsföreningar i Värmland och Västra Götaland samt representanter inom svensk hjärtsjukvård. Utbildningen lanserades i maj 2010. Syftet är att öka antalet patienter som blir optimalt informerade om sin sjukdom. På Centralsjukhuset i Karlstad fann man att endast var tredje person fullföljde hela sin patientutbildning. Det finns flera anledningar till lågt deltagande. Långa resvägar, hinder att komma ifrån arbetet, tidigare deltagande, ointresse samt bristande insikt i betydelsen av utbildningar kring sjukdomen kan vara orsaker till bristande deltagande. Genom att komplettera befintlig utbildning med en Internetbaserad utbildning hoppas initiativtagarna att kunna bidra med ökad kunskap kring hjärt-kärlsjukdomar.

Ett omfattande komplement

I alla landsting finns strukturerade program för uppföljning efter en akut hjärtsjukdom och tanken är att Minhjartskola.se kompletterar dessa. Att drabbas av hjärt-kärlsjukdom kan många gånger ställa livet på sin spets och då är det naturligt att vilja söka mer information och bättre kunskap om orsaker, symptom och vad man kan göra för att undvika fler incidenter och öka sin livskvalitet. Detta är också en förutsättning för att minska risken för återinsjuknande.

– ” Efter besök hos läkare och sjuksköterska kan frågor finnas kvar obesvarade. Svaren kan kompletteras och repeteras på ett enkelt sätt. Utbildningen ger viktig information om riskfaktorer och livsstil lättillgänglig via datorn. Tillsammans kan patient och anhörig i sin hemmiljö läsa på och fördjupa sig inom olika områden. Vår förhoppning är att denna nya satsning kommer leda både till bättre informerade och behandlade patienter säger Överläkare Roland Carlsson på enheten för kranskärlsvidgning (PCI) vid Karlstad Centralsjukhus. ”

Uppbyggt med moduler för lättare pedagogik

I syfte att minska risken för komplikationer och återfall i sin sjukdom kan utbildningen få stor betydelse. Utbildningen ska vara lättförståelig, enkel och man ska kunna ta del av materialet utan förkunskaper. Patienten ska få kunskap om vilka resultat man kan förvänta sig av en livsstilsomläggning. Utbildningen är uppbyggd i flera kapitel, vilket gör det lättare att ta del av utbildningsinnehållet vid olika tillfällen och att man på ett lätt sätt kan repetera de olika avsnitt man väljer att fördjupa sig inom.

En internationell studie* visar att cirka 50 procent av patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt inte når sina målvärden varken för blodtryck eller blodfetter.

Utbildningskonceptet som nu lanseras är utformat utifrån patienternas behov och vårdens önskemål för att kunna bidra till en så effektiv vård som möjligt för dessa patienter och deras anhöriga.

– ”Vi vet att det finns en bristande kunskap om både sjukdom och eftervård hos många av de som drabbats av hjärt- och kärlsjukdom, vilket ökar risken för återinsjuknande. Målet var därför att ta fram en så inspirerande patientutbildning som möjligt för att på så sätt öka intresset för att lära sig mer om sjukdomen hos både drabbade och anhöriga samt att stimulera till deltagande i andra sekundärpreventiva rehabiliteringsaktiviteter, säger Christer Olsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Värmland.”

*Ref: Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyörälä K, Keil U; EUROASPIRE Study Group. Cardiovascular prevention guidelines in daily practice: a comparison of EUROASPIRE I, II, and III surveys in eight European countries. Lancet. 2009;373:929-40.

Min hjärtskola – modulerna

Utbildningen är uppdelad i fyra moduler på cirka 20 minuter vardera och varvas med interaktiva övningar i form av kunskapsfrågor, test samt utvärdering.

Modul 1 Hjärt-kärlsjukdom kallas det första utbildningsavsnittet. Här får deltagaren en grundläggande redogörelse för risker och hur vanligt det är med hjärt- kärlsjukdom. Man får förklaring och ytterligare information kring vanliga begrepp och även aktuella målvärden. Bra och konkreta kunskaper och förklaringar inom ämnen som annars kan kännas svåra att greppa.

Modul 2 Vikten av livsstilsförändringar tar ett helhetsgrepp kring möjligheten att undvika de riskfaktorer som tagits upp i tidigare avsnitt. Här finner utbildningsdeltagaren bra tips om bland annat kost, motion och rökstopp. Kosten har en avgörande betydelse och omläggning kan påverka hjärt-kärlsjukdomar i positiv riktning. Beslut som fattas tillsammans med anhöriga kan få avgörande betydelse.

Modul 3 Behandling går djupare in på olika behandlingsalternativ och informerar om både läkemedel samt andra former av behandling. Denna modul belyser betydelsen av att följa ordinationer och råd om livsstilsförändringar.

Modul 4 För dig som är anhörig är ett viktigt utbildningsavsnitt för den anhörige. Här läggs tyngdpunkten dels på situationen för en anhörig men också på hur man kan stötta och hjälpa till i ett förändringsarbete. Det kan bland annat handla om stöd gällande såväl sociala som livsstilsrelaterade frågor. Att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är ofta förenat med oro både för sjukdomen och framtiden och kan innebära ökade krav på att omgivningen ska kunna finnas där när de behövs som mest. I detta sista avsnitt presenteras också den föreningsverksamhet som finns kopplad till området hjärt-kärlsjukdom.

En hjärtefråga

Att vilja lära sig mer om hjärt-kärlsjukdomar är en hjärtefråga. Det handlar om livet som vi kan och vill vårda ömt och där såväl anhöriga som den drabbade möter svåra frågor och funderingar. Det underlättar att ha bra information och kunskap i olika beslut och Minhjartskola.se syftar till att underlätta detta. Även för anhöriga finns ett stort värde i att ta del av all den kunskap som erbjuds på sidan och att tillsammans hantera tillvaron och frågorna efter hjärt-kärlsjukdom. Som drabbad finns det ofta flera förändringar att göra i sitt liv men ibland vill man helt enkelt veta varför. Förhoppningsvis kan denna nya sajt och utbildning ge, om inte alla, så åtminstone en hel del svar.

– Vi tror att utbildningen kommer öka följsamheten till behandling, kunskap om vilka målvärden man bör uppnå samt bidra till positiva livsstilsförändringar. Därmed får vi en friskare patient i slutändan, säger Christer Olsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Värmland.

Att kunna ta till sig denna information och utbildning på ett enkelt och lättillgängligt sätt kommer förhoppningsvis öka intresset och det aktiva deltagandet i kunskapen kring hjärt-kärlsjukdomar och resultera i, precis som Christer Olsson säger, en friskare patient.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: