Ange ditt sökord

En öppen och positiv inställning till menstruation ger större chans till välmående hos kvinnor. Foto: Getty Images

En öppen och positiv inställning till menstruation ger större chans till välmående hos kvinnor. Foto: Getty Images

Menstruell hälsa – bryta normer och främja välmående

Menstruation är en naturlig del av den mänskliga reproduktionen och något som hälften av befolkningen upplever under stora delar av sina liv. Trots detta är menstruation fortfarande omgärdat av tabun, stigma och negativa normer. Det påverkar inte bara hur individer upplever sin menstruation, utan också deras fysiska och psykiska hälsa.

Annons:

I en ny rapport som undersöker menstruell hälsa bland unga vuxna diskuteras både positiva och negativa erfarenheter av menstruation i vardagen. Rapporten ger värdefull inblick i unga människors attityder och kunskap om hur man kan främja god menstruell hälsa.

Ny forskning kring menstruell hälsa

Forskningen visar att ålder, könstillhörighet och erfarenheter av migration har en påverkan på hur människor upplever sin menstruella hälsa och tillgången till information och stöd under uppväxten och som vuxna. Denna information är baserad på en intervjustudie med sexton personer i åldrarna 18–29 år.

Resultaten från studien avslöjar att upplevelsen av menstruation i relation till vardagsliv, kropp och sexualitet varierar betydligt, men att alla deltagare i studien stöter på samhällets förväntningar och normer gällande menstruation. Dessa normer och negativa fördomar om menstruerande personer utgör hinder för att uppnå god menstruell hälsa.

Menstruation – en normal del av livet

Studien understryker vikten av att skapa en positiv och respektfull miljö där menstruation ses som en normal del av livet och där unga har möjlighet att påverka sin situation i större utsträckning. Exempel på sådana positiva sammanhang inkluderar idrottsföreningar med en öppen och positiv inställning till menstruation. Många av de intervjuade deltagarna uppgav att de främst fick stöd och information från sina mödrar, systrar och vänner.

Stigma och normer kring menstruation

För att förstå den menstruella hälsan måste vi först belysa de negativa normer och stigmatisering som omger menstruation. Samhällets förväntningar och fördomar omkring menstruation har historiskt lett till skamkänslor och förlägenhet hos personer som menstruerar. Många har upplevt att de inte kan prata öppet om sina menstruationsupplevelser, vilket kan göra det svårt att få den vård och det stöd de behöver.

Folkhälsomyndighetens rapport “Normer om mens påverkar den menstruella hälsan” lyfter fram detta problem. Den granskar hur normer och attityder påverkar individers fysiska och psykiska välmående. Rapporten understryker att det är dags att utmana dessa normer och skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för alla som menstruerar. Attityder som skuld, skam och tystnad bör ersättas med öppenhet, förståelse och stöd.

Unga vuxnas menstruella hälsa

Unga vuxna står inför särskilda utmaningar när det gäller menstruell hälsa. Publikationen “Menstruell Hälsa Bland Unga Vuxna” från Folkhälsomyndigheten ger insikter om dessa utmaningar och hur de kan hanteras. Unga människor som går igenom puberteten och utforskar sin reproduktiva hälsa kan möta fysiska och känslomässiga påfrestningar kopplade till menstruation.

I publikationen diskuteras vikten av utbildning och information för unga vuxna när det gäller menstruell hälsa. Genom att förse dem med korrekt kunskap kan de bättre förstå sin kropp och menstruationens fysiologiska och känslomässiga aspekter. Detta kan hjälpa dem att fatta mer informerade beslut om sin hälsa och välmående.

Menstruell hälsa – bryta normer och främja välmående

För att förbättra menstruell hälsa är det nödvändigt att fortsätta att bryta ner negativa normer och främja öppna samtal om ämnet. Samhället måste arbeta tillsammans för att skapa en kultur där menstruation inte längre är omgärdat av skam och förlägenhet. Detta inkluderar att förändra skolundervisningen för att inkludera en mer omfattande utbildning om menstruation och att skapa arbetsplatser och samhällen som är mer stödjande och inkluderande.

Sammanfattningsvis är det hög tid att omvärdera hur vi hanterar menstruell hälsa. Attityder som skuld, skam och tystnad måste ersättas med öppenhet, förståelse och stöd. Vi behöver identifiera och bryta ner dessa hinder kan vi skapa en miljö där menstruation inte längre är en stigmatiserad händelse utan snarare en naturlig del av livet. Genom att ta bort stigma, utbilda och främja öppna samtal kan vi skapa en mer medveten och stödjande samhällsmiljö där menstruell hälsa prioriteras och respekteras som en naturlig och viktig del av människors liv och välmående.

Läs om klåda i underlivet.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: