Ange ditt sökord

 Åsa Vikman har skrivit boken

Åsa Vikman har skrivit boken "Handbok för högkänsliga". Foto: Highlandpr

Som högkänslig person har man extra stort behov av att ladda batterierna och då kan skog och natur göra underverk. Foto: Getty Images

Som högkänslig person har man extra stort behov av att ladda batterierna och då kan skog och natur göra underverk. Foto: Getty Images

Högkänslighet – leva i en överväldigande värld

I dagens samhälle, där allt fler lider av överstimulering, ökad psykisk ohälsa, ångest och depression, blir det allt viktigare att förstå sig själv och sina egna behov för att hitta balans. Åsa Vikman, författare till boken "Handbok för högkänsliga," hade önskat att en liknande bok hade funnits när hon var yngre. Genom att vara medveten om sin eventuella högkänslighet och lära sig hantera den på ett konstruktivt sätt, kan man förstå sina egna behov och hur man ska ta hand om sig själv.

Annons:

Vad är högkänslighet (HSP)?

Högkänslighet, även känd som High Sensitive Personality (HSP), är ett personlighetsdrag som karakteriseras av en ökad känslighet för stimuli i omgivningen. Det är viktigt att förstå att högkänslighet inte är en sjukdom eller en diagnos, utan snarare en naturlig variation i personligheten. Omkring 25 till 30 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha HSP, men få är medvetna om vad det innebär.

En högkänslig person kan exempelvis vara överkänslig för stimuli som stark belysning, maskiner som väsnas eller att någon sitter och trummar med fingrarna. Man är ofta extra känslig för stämningen i rummet och kan känna av om det finns en underliggande konflikt bland kollegor. Denna överkänslighet tar mycket energi.

HSP kan ibland förväxlas med andra tillstånd, såsom blyghet, ADHD eller autism, men det är viktigt att skilja på dem. Det finns en omfattande och välgrundad forskning som stödjer högkänsligheten som en genuin egenskap hos en individ. Elaine Arons bok “Den högkänsliga människan: konsten att må bra i en överväldigande värld” har varit en viktig referenspunkt inom området och har bidragit till att öka medvetenheten om HSP.

Fördjupad förståelse om högkänslighet

Åsa Vikman, socionom, föreläsare och författare, är en av de främsta experterna i Sverige inom högkänslighet och har ägnat sig åt att förklara och utforska detta ämne. Hon pratar ofta om de fyra grundläggande egenskaperna som utmärker högkänsliga personer:

 1. Djup bearbetning: Högkänsliga personer bearbetar information på ett djupt sätt, vilket kan leda till att de ältar och oroar sig över saker som inte nödvändigtvis kommer att inträffa. De tänker mycket på händelser och situationer.
 2. Överstimulans: Högkänsliga personer har ett extra känsligt centralt nervsystem när det gäller deras sensoriska miljö. Små stimuli, som ljud, ljus och subtila egenskaper, kan leda till överstimulans.
 3. Hög empati: De är känsliga för andra människors känslor och har en ökad förmåga att sätta sig in i andras situationer. De är ofta känslosmittade och tar på sig andras känslor.
 4. Observanta: Högkänsliga personer lägger märke till subtila detaljer i sin omgivning, som ljud av en tickande klocka eller variationer i belysning. Detta kan öka deras överstimulansnivå.

-Att förstå dessa grundläggande egenskaper är viktigt för att kunna skilja högkänslighet från andra liknande tillstånd och för att ge stöd och råd till högkänsliga individer, menar Åsa Vikman.

Det är viktigt att förstå vad som stressar en högkänslig person extra mycket och hitta strategier för att underlätta situationen. Om du arbetar i ett öppet kontorslandskap kan du försöka sätta dig i en tystare del eller använda brusreducerande hörlurar. Att ta små pauser under dagen, kanske göra en kort andningsövning eller ta en promenad på lunchrasten, kan bidra till att du blir mer motståndskraftig mot små störande moment.

Det är också viktigt att du vågar tacka nej till en fika eller afterwork om du känner att energin inte räcker till. Att kommunicera dina behov till chef och kollegor kan underlätta.

Varför är kunskap om högkänslighet viktig?

Att sprida kunskap om högkänslighet är avgörande, både bland allmänheten och inom utbildnings- och vårdsystemet, poängterar Åsa Vikman.

-Eftersom närmare 30 procent av befolkningen kan identifiera sig som högkänsliga, är det viktigt att skapa en förståelse för deras behov och utmaningar, fortsätter hon. Inom skolsystemet är det nödvändigt att anpassa miljön och undervisningsmetoderna för att stödja högkänsliga elever. Detta inkluderar att öka medvetenheten bland lärare och pedagoger om högkänslighet och hur man kan stötta dessa elever på ett optimalt sätt. Att ignorera högkänslighet kan leda till onödig stress och ångest hos eleverna.

I dagens samhälle, där stresstålighet och okänslighet ofta anses vara eftersträvansvärda egenskaper, kan det vara utmanande att leva som en högkänslig person, eller HSP. En av de svårigheter som HSP kan möta är att de ofta stöter på kritik från en omgivning som inte riktigt förstår deras särskilda behov och känslighet. Denna brist på förståelse kan leda till ångest och nedstämdhet hos HSP. Om man som högkänslig inte har möjlighet att skapa en livssituation där man kan kontrollera mängden intryck och stimulans, kan det resultera i hjärnstress och överstimulering.

-Inom vårdsystemet är det också viktigt att förstå högkänslighet, menar Åsa Vikman. Många högkänsliga individer lider av ångest och depression och kan behöva terapeutisk behandling. Att ha kunskap om högkänslighet är avgörande för att kunna erbjuda rätt typ av stöd och terapi.

I realiteten är det många högkänsliga personer som upplever sin känslighet som en funktionsnedsättning. Detta beror på att samhället i stort inte alltid har utrymme för eller förståelse för deras behov. Inom ÅSS (Ångest- och Stresskliniken i Stockholm) har man noterat att många av de personer som kommer dit med ångestdiagnoser ofta också är högkänsliga från födseln.

Är högkänslighet ärftligt eller beroende av miljön?

Forskning visar att högkänslighet har en genetisk komponent. Det finns omkring sex magnetröntgenundersökningar som tyder på att hjärnan och nervsystemet hos högkänsliga personer fungerar annorlunda än hos andra. Det innebär att högkänslighet är en medfödd egenskap. Men det är inte bara gener som påverkar högkänslighet. Miljön spelar också en viktig roll.

-En tuff barndom med många trauman och brist på kärlek och trygghet kan öka uttrycket av högkänslighet, berättar Åsa Vikman. Å andra sidan, om en högkänslig person har en trygg uppväxt, behöver högkänsligheten inte nödvändigtvis orsaka större svårigheter än för andra personer.

Styrkor och utmaningar med högkänslighet

Högkänsliga personer har både styrkor och utmaningar som är kopplade till deras personlighetsegenskap.

Styrkorna inkluderar:

 • Empati: De är bra på att förstå andra människor och skapa djupa relationer.
 • Kreativitet: Högkänsliga personer är ofta kreativa och öppna för nya idéer.
 • Detaljorienterade: De lägger märke till subtila detaljer som andra kan missa.

Utmaningarna inkluderar:

 • Överstimulans: Högkänsliga personer är känsliga för överstimulans, vilket kan leda till stress och utmattning.
 • Svårt att säga nej: De kan ha svårt att sätta gränser och säga nej till andra.
 • Självkritik: Många högkänsliga personer har låg självkänsla och är självkritiska.

-Jag vill dock betona att högkänslighet i sig inte är en utmaning, säger Åsa Vikman. Tvärtom kan det vara en gåva som ger oss fördelar som kreativitet, öppenhet för nya erfarenheter, och förmågan att vara observant och uppmärksam på subtila detaljer i vår omgivning. Högt känsliga människor är ofta djupa tänkare och empatiska, vilket gör dem kapabla att förstå andra och skapa djupa relationer.

Det är viktigt för högkänsliga personer att lära sig hantera sina utmaningar och dra nytta av sina styrkor för att leva ett balanserat och meningsfullt liv.

Högkänslighet i skolan och arbetslivet

Högkänsliga barn och vuxna kan stöta på utmaningar i skolan och arbetslivet. Skolmiljön behöver anpassas för att stödja högkänsliga elever, och lärare och pedagoger behöver vara medvetna om deras behov.

-Det gäller att försöka hitta ett arbete där man tillåts vara sig själv och där arbetsmiljön förstår och stöder högkänslighet, menar Åsa Vikman. Att exempelvis kunna arbeta hemifrån några dagar i veckan kan hjälpa till att minska den sociala stimulansen och stressen. Det är också viktigt att vara medveten om sina egna behov och att följa sin intuition när man väljer sin karriär. Här är det bra om ungdomar har någon vuxen de känner förtroende för som de kan bolla med.

För högkänsliga personer är det avgörande att hitta strategier för att hantera sina känslor och stress.

-Jag rekommenderar meditation, mindfulness och olika andningsövningar, för att finna lugn och balans, säger Åsa Vikman. Men jag är också medveten om att exempelvis meditation kan vara extra svårt som högkänslig person och det gäller att hitta någon metod som fungerar för en själv. Det gäller även att vara snäll mot sig själv och att försöka byta ut negativa tankar mot positiva. Det är extra viktigt för högkänsliga personer att känna självmedkänsla, det vill säga att känna lika mycket empati för sig själv som man känner för andra.

Vägen framåt för högre kunskap om högkänslighet

För att öka kunskapen om högkänslighet och minska stigman kring människors olikheter, föreslår Åsa Vikman flera viktiga åtgärder:

 • Utbildning: Det är viktigt att utbilda pedagoger, läkare och föräldrar om högkänslighet. Att inkludera föreläsningar om högkänslighet i utbildningssystemet kan göra stor skillnad.
 • Känsloutbildning: I skolorna bör man prata mer om känslor, att det är ok att känna, men även lära eleverna olika strategier för att hantera sina känslor. Detta kan främja en bättre psykisk hälsa över lag.
 • Coachande vägledning: Ungdomar behöver möjlighet att prata med vuxna och få vägledning om allt ifrån känslor, känsloreglering och högkänslighet. Detta kan hjälpa dem att hitta en sund balans vilket skapar ett mer hälsosamt samhälle i stort och det kan minska den enskildes svårigheter.

Att leva med högkänslighet

Åsa Vikman delar också med sig av några personliga råd för högkänsliga personer:

 • Energinivå: Se till att aldrig hamna på noll i energinivån. Ta hand om dig själv och din energi och se till att skapa utrymme för tillräckligt med återhämtning.
 • Självkärlek: Var snäll mot dig själv och arbeta med att byta ut negativa tankar mot positiva.
 • Säga nej: Öva på att säga nej och sätta gränser för att inte överbelasta dig själv.
 • Sömn och avkoppling: Prioritera sömn och hitta rutiner för att koppla av på kvällen. Undvik att titta på nyheter sent på kvällen eller använda mobilen för mycket.
 • Medvetenhet om dopaminkickar: Var medveten om behovet av dopaminkickar, som kan leda till överanvändning av mobilen, och försök att minska det.

Sammanfattning om högkänslighet

Åsa Vikman betonar att högkänslighet inte är en brist eller ett problem att lösa.

-I stället bör man se högkänslighet som en del av ens personlighet, som kan vara en fantastisk källa till styrka och empati när den förstås och hanteras på rätt sätt, poängterar Åsa Vikman.

Hennes bok “Handbok för högkänsliga” är ett försök att erbjuda stöd och vägledning till högkänsliga människor och hjälpa dem att omfamna sin högkänslighet som en del av sitt unika jag.

-Jag hade önskat att en liknande bok hade funnits när jag växte upp. Jag är övertygad om att den hade hjälpt mig att tidigare i livet hitta balans och ”rätt” väg för mig.

Högkänslighet är ett naturligt och mångsidigt personlighetsdrag som påverkar många aspekter av livet. Genom att öka medvetenheten om högkänslighet och erbjuda stöd och förståelse kan vi hjälpa högkänsliga personer att leva i en överväldigande värld och dra nytta av sina unika egenskaper.

Om Åsa Vikman och hennes nya bok

Åsa Vikman har skrivit boken, “Handbok för högkänsliga,” publicerad av The Book Affair. Boken förväntas bli en värdefull resurs för alla som är högkänsliga eller som vill förstå högkänsliga personer bättre. Åsa Vikman är mest känd för att ha startat det populära Instagram-kontot @orkidebarnsverige år 2021, där hon dagligen inspirerar och delar kunskap om högkänslighet. Hennes engagemang har gjort henne till en viktig röst inom området, och hon har sedan dess hållit uppskattade kurser och föreläsningar för att öka medvetenheten om högkänslighet.

Läs om Sanna Bråding – från flyktbeteende till balans.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: