Ange ditt sökord

Den viktigaste effekten av viktnedgången beträffande livskvaliteten är att man kan röra sig lättare och orkar mer. Foto: Shutterstock

Den viktigaste effekten av viktnedgången beträffande livskvaliteten är att man kan röra sig lättare och orkar mer. Foto: Shutterstock

Kosten förändras efter en överviktsoperation och det är vanligt att det uppstår vitamin- och mineralbrist. Foto: Shutterstock

Kosten förändras efter en överviktsoperation och det är vanligt att det uppstår vitamin- och mineralbrist. Foto: Shutterstock

Överviktskirurgi – ett sätt att minska vikten för gott

När försök att gå ner i vikt genom dieter och andra livsstilsförändringar inte fungerar kan en operation vara ett alternativ för den lider av fetma/obesitas. Svensk forskning visar att överviktskirurgi har den mest bestående effekten på vikten och att ett sådant ingrepp kan bota och minska risken att drabbas av fetmans följdsjukdomar.

Annons:

Här kan du läsa mer om hur och när en viktoperation kan vara en bra behandlingsmetod mot obestias (även kallat fetma) samt vad det innebär för dig som patient, exempelvis när det kommer till uppföljning och bieffekter som vitaminbrist, vilket kan uppstå vid både gastric bypass och sleeve gastrectomy.

Obesitas (fetma) – en sjukdom

Att ha obesitas (fetma) innebär att en person har så mycket överskottsfett att det är skadligt för hälsan. Inom hälso- och sjukvården betraktas obesitas som en sjukdom. Ett BMI över 30 innebär att en person har obesitas. Ett BMI över 40 innebär att man lider av så svår obesitas att de medicinska riskerna blir mycket stora.

Vetenskapliga studier har visat att vissa har lättare för att utveckla obesitas än andra och att benägenheten i stor utsträckning är ärftlig. Obesitas handlar med andra ord inte i första hand om dålig självkontroll.

Varför är det svårt att långsiktigt gå ned i vikt?

De allra flesta som lider av obesitas har försökt att gå ner i vikt genom att ändra sina matvanor, börja träna och har kanske försökt ändra inställning till sitt matintag med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Viktminskningsprogram har som regel god effekt i början och personer med obesitas har oftast vid flera tillfällen temporärt lyckats gå ner i vikt. Den stora svårigheten är att behålla den nya vikten. Kroppen motverkar på många olika sätt viktnedgången och vill tillbaka till ursprungsvikten.

Det finns många fysiologiska system i kroppen som reglerar vår kroppsvikt och de fungerar olika hos olika individer. Personer med obesitas har i olika grad mer hunger, mindre mättnad och större begär för de sämre kostvalen än normalviktiga. Personer med obesitas är alltså känsligare för den miljö vi nuförtiden befinner oss i där kalorier finns i överskott överallt.

Obesitas påverkar livet och ökar risken sjukdom och för tidig död

Kraftigt övervikta personer besväras ofta av sin stora kropp i det dagliga livet. Det kan handla om att ha svårt att hitta kläder att trivas i, kunna resa på ett bekvämt sätt eller bli trött av att utföra små aktiviteter. Personer med obesitas möter dessutom ofta fördomar i samhället och kan bli diskriminerade i arbetslivet vilket kan leda till nedstämdhet och depression.

Att vara kraftigt överviktig handlar inte bara om försämrad livskvalitet och att ogilla sitt utseende. Obesitas ökar även risken att få andra sjukdomar som en följd av den kraftiga övervikten. Den som lider av svår obesitas riskerar också att dö för tidigt.

Exempel på sjukdomar och hälsoproblem som kan kopplas till obesitas är:>

När kan det vara aktuellt med överviktskirurgi / obesitaskirurgi?

När tidigare försök att gå ner i vikt inte gett någon långsiktig effekt kan det bli aktuellt med en viktoperation. Resultaten från den stora svenska SOS-studien visar att kirurgi är den behandling som leder till bestående viktnedgång. Operation kan därför vara ett bra alternativ för att bli av med obesitas och därmed minska risken för andra sjukdomar.

För att få genomföra en viktoperation bör du:

 • Ha fyllt 18 år.
 • Ha ett BMI över 35 sedan mer än 5 år.
 • Ha gjort seriösa försök att minska din vikt genom att ändra din livsstil utan att uppnå bestående resultat.
 • Vara välinformerad om vad ett obesitaskirurgiskt ingrepp innebär.
 • Vara motiverad att genomgå ingreppet och delta i uppföljningsprogrammet
 • H en stabil psykosocial situation

Andra kriterier kan ligga till grund för behandling eller leda till en avrådan från behandling. Det är alltid en kirurg som är specialiserad på överviktskirurgi som avgör när en operation kan bli aktuell.

Så fungerar överviktskirurgi / obesitaskirurgi

Det finns olika typer av metoder vid viktoperation. I Sverige är det i dag två behandlingsvarianter som dominerar, Gastric bypass och Sleeve gastrectomy. Båda metoderna leder till att patienten efter ingreppet kan äta begränsat med mat och tål livsmedel sämre som ändå bör undvikas exempelvis koncentrerat fett och socker.

Oavsett metod används oftast ett titthålsinstrument vid ingreppet vilket har fördelen att snitten i huden blir små och gör att man som patient kommer igång snabbare efter operationen och får mindre ont.

Gastric bypass

Vid Gastric bypass delar kirurgen av en liten magsäcksficka som kopplas direkt till tunntarmen. Genom att maten snabbt kommer ner i tarmen via den nya kopplingen ändras signalerna som styr känslorna och därigenom beteendet runt mat. Hungern minskar, mättnaden kommer snabbare och energitätheten i maten sjunker genom att fett och socker blir mindre intressant. Det är en mängd olika regleringssystem som ändras så att kroppen inte motverkar viktnedgång.

Det blir alltså lättare att göra och välja rätt och kroppen motverkar inte viktnedgången.

Sleeve gastrectomy

Vid Sleeve gastrectomy omformas magsäcken till en rör-formad tub, en ”sleeve”, genom att den största delen av magsäcken opereras bort. Sleeve gastrectomy bidrar till att det krävs mindre volym mat för att ge mättnadskänslor och genom att man tar bort en stor del av magsäcken som producerar ett hungerdrivande hormon så minskar hungern.

Som patient behöver du aldrig ensam fatta beslutet om vilken metod som ska användas. Kirurgen och  vårdteamet rådgör alltid tillsammans med patienten  och ger vägledning utifrån en individuell bedömning vid varje enskilt fall.

Hur mycket kan man gå ner i vikt med hjälp av en operation?

Alla går inte ner lika mycket men i genomsnitt minskar man cirka en tredjedel av den totala ursprungsvikten. Ungefär 5-10 procent återtar en stor del av vikten över lång tid men det vanligaste är att vikten består. Den svenska SOS-studien, som mätt resultatet av olika viktoperationer över lång tid visar att personer som genomgått en gastric bypass minskat sin totala kroppsvikt med i genomsnitt cirka 25 procent efter en tjugoårsperiod. Att viktminskningen är bestående under lång tid är en av de främsta fördelarna med en viktoperation jämfört med icke-kirurgiska behandlingar.

Hur mycket du går ner i vikt beror bland annat på din ålder, din vikt före operationen och din förmåga att följa kostanvisningar och andra rekommendationer efter operationen. Genom att operationerna påverkar signaler som styr hunger och mättnad kan effekten skilja sig från person till person.

Risker och komplikationer vid operation

Inget kirurgiskt ingrepp görs utan någon risk. Patienten kan till exempel drabbas av blödning, läckage, blodproppar och infektioner som en följd av operationen. Patienten kan även drabbas av tarmvred efter en operation.  Den förfinade kirurgiska tekniken och den höga medicinska kompetensen på området i Sverige gör emellertid att den typen av allvarliga komplikationer är sällsynta.

Att göra en obesitasoperation är i allmänhet inte mer riskfyllt än till exempel en gallstensoperation.

Vanliga biverkningar efter obesitaskirurgi

De första dagarna efter operationen har man lite obehag i magen. Biverkningar av läkemedel som använts vid nedsövningen vid operationen kan också göra att man mår illa. Den som gjort en operation med metoden Sleeve gastrectomy kan också kräkas första dygnen.

En del patienter kan även få hjärtklappning, kallsvettningar och yrsel efter operationen. Det tillståndet kallas dumping och beror på att maten kommer ner snabbt i tunntarmen. Det kan kännas obehagligt men är inte farligt.  En snabb viktnedgång ger en ökad risk att bilda gallstenar. Även om de flesta känner sig piggare under viktnedgången är det vanligt att känna sig trött och frusen i perioder under det första året. Många märker emellertid inte av några biverkningar alls och de allra flesta lämnar sjukhuset ett dygn efter operationen.

Vad händer efter en viktoperation?

Att göra en magsäcksoperation innebär att kosten måste ändras och anpassas till de nya förhållandena. Den första tiden efter operationen får patienten bara äta mat i flytande form. Ett vanligt problem är att man äter för snabbt. Efter hand går det bra att äta vanlig mat men i små portioner. Fet mat och snabba kolhydrater bör undvikas. Maten måste även kompletteras med olika kosttillskott. Det är också viktigt att motionera.

De flesta kliniker som utför obesitaskirurgi har ett uppföljningsprogram för patienter som opererats. Vid några tillfällen efter operationen får man då träffa exempelvis en sjuksköterska och en dietist som ger råd och hjälp när det gäller livsstil, kost och motivation. Om man mår dåligt och har buksmärtor eller kräkningar är det viktigt att man kommer till en kirurg som kan mycket om viktoperationer.

Viktoperation och vitamin- och mineralbrist

Efter en överviktsoperation är det vanligt att du utvecklar en brist på viktiga vitaminer och mineraler som din kropp behöver. Denna vitamin- och mineralbrist kan leda till att du drabbas av till exempel anemi (blodbrist), nervskador, benskörhet (osteoporos) med mera.

Internationellt har det länge funnits riktlinjer för hur vården ska agera när det kommer till vitamin- och mineralbrist i samband med överviktskirurgi och nu finns det även nordiska riktlinjer, framtagna av ett expertråd. Det nordiska expertrådet består av läkare, forskare och näringsexperter (nutritionsexperter) och i arbetet med att ta fram riktlinjer och rekommendationer lyfter man fram vikten av att följa dig som patient med regelbunden provtagning och uppföljning för att säkerställa att man aktivt förebygger, och lyckas förebygga, vitamin- och mineralbrist.

Anledningen till att det uppstår vitamin- och mineralbrist varierar. Efter överviktskirurgi påverkas kroppens förmåga att ta upp vitaminer och mineraler dels genom själva ingreppet men också på grund av att kostvanor förändras. Bland annat påverkas upptaget av D-vitamin, järn, vitamin B12, vitamin b1, folsyra, kalcium och zink.

Rekommenderat minsta dagligt tillskott av vitaminer och mineraler för gastric bypass- och sleeve gastrectomy-patienter:

 • Järn (45–60 mg/d)
 • Vitamin B12 (cyanokobolamin 350 mikrogram/d) (kan alternativt ges som injektion 1 mg var 3:e månad)
 • D-vitamin (800 E) alltid i kombination med kalcium (>500 mg, helst i citratform)
 • Folat (400 mikrogram/d)
 • Tiamin (kvinnor 1,1 mg/d, män 1,4 mg/d)
 • Zink (9 mg/d)

Även om det är vissa brister som förekommer mer frekvent använder man sig av den så kallade försiktighetsprincipen och rekommenderar multivitaminpreparat (i tillägg till tabletterna med kalcium/vitamin D, Vitamin B12 och järn). Det finns kosttillskott i tablettform som är skräddarsydda för patienter som genomgått överviktskirurgi och som innehåller samtliga av de enligt riktlinjerna rekommenderade ämnena. Enligt de nordiska riktlinjerna bör du som patient som har genomgått överviktskirurgi ta vitamin- och mineraltillskott dagligen med kontinuerlig uppföljning för att må så bra som möjligt efter ditt ingrepp.

Viktoperation – för hälsa och funktion

Att vara kraftigt överviktig påverkar ofta självkänslan negativt och många som gjort en obesitasoperation trivs bättre efteråt. Den viktigaste effekten av viktnedgången beträffande livskvaliteten är att man kan röra sig lättare och orkar mer. Många saker som varit svårt på grund av obesitas blir lättare.

Viktoperation ska inte i första hand ses som ett ingrepp för utseendet. I samband med viktnedgång blir personen också av med många av de risker och sjukdomar som hänger samman med obesitas. Studier har exempelvis visat att närmare 80 procent av de som lider typ 2 diabetes blir av med sjukdomen efter att ha gjort en viktoperation. En operation har även ha god effekt på högt blodtryck och många som haft sömnapnéer blir av de problemen tack vare att de minskat i vikt. Hos kvinnor nästan halveras risken att drabbas av cancersjukdom. Forskningen har visat att den som gör en obesitasoperation minskar risken att dö för tidigt betydligt.

Så går du vidare om du är intresserad av en överviktsoperation  / obesitasoperation

Det finns många kliniker som erbjuder obesitaskirurgi i Sverige, både offentliga och privata. De flesta tar emot patienter som hör av sig på egen hand, det vill säga utan remiss. Beroende på vilken klinik du väljer och hur dina egna behov och förutsättningar för en operation ser ut kan ingreppet finansieras genom skattemedel eller bekostas av dig själv.

Som patient är det viktigt att du förstår innebörden av vad en överviktsoperation innebär. Att gå på en informationsträff som anordnas av en överviktsklinik kan vara en god idé för att få veta mer om kirurgin. Inför en eventuell operation träffar du även alltid en kirurg, som är expert på den här typen av magsäcksoperationer, som kan ge dig råd om ett kirurgiskt ingrepp kan vara ett alternativ för dig. Vid ett sådant möte för du också svar på just dina frågor.

 

Annons:

Källor:

Texten är faktagranskad av: Torsten Olbers, docent och överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Carlanderska sjukhuset i Göteborg.  Källa: 

A. Laurenius, I. Näslund, J. Sandvik, P. Widehult, M. Wirén. Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi. [http://www.ucr.uu.se/soreg/component/edocman/nordiska-riktlinjer-foer-monitorering-och-supplementering-med-vitaminer-mineraler-samt-uppfoeljning-efter-obesitaskirurgi]. Artikeln uppdaterad 2017-10-12

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: