Ange ditt sökord

Annons:

Äggvita i urinen (Proteinuri. Albuminuri)

Annons:

Definition

Den normala utsöndringen av proteiner (äggvita) i urinen är 30 mg. Cirka hälften av de utsöndrade äggvitan utgörs av albumin.
Gränsvärden för albuminutsöndring:
Normalt:

 • under 20 mg/l
 • under 20 1/µg/min
 • under 30 mg/24 tim

Mikroalbuminuri:

 • 30-300 mg/l
 • 20-200 1/µg/min
 • 30-300 mg/24 tim

Proteinuri, lätt:

 • över 300 mg/l
 • över 200 1/µg/min
 • 300 mg-2 g/24 tim, (gräns för nefropati).

Proteinuri, moderat:

 • 2-5 g/24 tim (nefrotiskt syndrom över 3g/24 tim).

Proteinuri, stor:

 • över 5 g/24 tim

Orsak(-er)

Äggvita i urinen kan vara en normal företeelse utan praktisk betydelse.
Övergående tillfällig äggvita i urinen ses vid urinvägsinfektion, feber, sviktande hjärta och vid uttalad fysisk ansträngning.
Vid bestående förekomst av äggvita i urinen kan man misstänka njurbäckeninflammation. Samtidigt brukar då patienten ha blod i urinen.
Äggvita i urinen kan också orsakas av njurskador vid diabetes, s k njurartärstenos, elakartat högt blodtryck (malign hypertoni), cystnjurar, avflödeshinder för urin t ex njursten, m fl sjukdomstillstånd.

Symtom

Första tecknet brukar vara skummande urin.
Andra tecken på stor proteinuri är svullnader av kroppen som i sin tur kan vara en del av ett större njurproblem (nefrotiskt syndrom).

Diagnos

Diagnosen Mikroalbuminuri och Proteinuri (Äggvita i urinen) kan ställas först efter konstateraande av minst 2 positiva prover under en 2-6 månadersperiod.

Utredning

Upprepade urinprover där man kontrollerar förekomst av U-äggvita, och med urinstickor kontrolleras om urinen innehåller mikroalbuminuri, röda blodkroppar, vita blodkroppar eller bakterier (nitrit). Stickor för U-äggvita upptäcker ffa albumin med en nedre gräns av 100-300mg/l. För att upptäcka mikroäggvita krävs särskilda stickor.
Dessutom kontrolleras blodvärde (Hb), snabbsänka (CRP), sänka (SR), plasma-blodsocker, kolesterol, blodtryck och saltbalansprover.
I blodet kontrolleras dessutom albumin och S-cystatin C för att få ett utgångsvärde gällande njurfunktionen.
Njurfunktionsprovet S-kreatinin eller Kreatininclearence, ett prov som används vid uppföljning av njurfunktionen.
Man lyssnar också efter eventuella biljud i njurartärerna.

Det kan också bli aktuellt att i blodet göra en noggrannare analys av olika äggviteämnen med hjälp av en s k elfores.
Iohexolclearance är referensmetod och den bästa metoden för att få reda på nivån på njurfunktionen.
För beräkning av kreatininclearance kan följande formler användas:
Män: 1,23 x (140-ålder) x vikt i kilo / S-Kretinin mmol/l.
Kvinnor: 1,04 x (140-ålder) x vikt i kilo / S-Kretinin mmol/l.
Vid misstanke om njurinflammation (nefrit) tas sk vasculitprov (p-ANCA).

Behandling

I första hand behandlas grundorsaken till förekomsten av äggvitan i urinen. Äggviteläckaget måste minskas för att spara njurarna.
Blodtrycket behandlas med målet 125/75mmHg. Man kan använda ACE-hämmare och/eller s k angiotensin II-receptorhämmare. Denna behandling övervägs även vid normalt blodtryck.
Sk loopdiuretika ges då patienten samlar på sig en onormalt stor mängd vätska (vätskeretention).
Socker- och blodfettsnivåer måste normaliseras. Behandlingsmål: HbA1C under 5mmol/l, Kolesterol under 4,5mmol/l och LDL under 2,5mmol/l.
Totalt rökstopp gäller!
Vid serumkreatininnivåer över 200mmol/l bör samråd ske med specialist i njurmedicin.
Har patienten svullnad i kroppen, äggvita i urinen (över 3,5 g/dygn), för lite albumin i blodet och förhöjda blodfetter, måste man misstänka ett s k nefrotiskt syndrom och patienten bör då kontrolleras av specialist i njurmedicin.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: