Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Utfärdande av intyg om tvångsvård enligt “Lagen om psykiatrisk tvångsvård” (LPT 1991:1128, SOSFS 2000:12).

Orsak(-er)

Lag om psykiatrisk tvångsvård kan komma ifråga när patienten själv inte kan eller vill medverka. Det krävs att:
patienten lider av en allvarlig psykisk störning som t.ex. psykos, depression med självmordsrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär. Pga det psykiska tillståndet och personliga förhållandet skall det finnas ett nödvändigt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom inläggning. Patienten skall motsätta sig frivillig vård eller inte själv kunna ta ställning till detta.
Missbruk är i princip ej skäl för vård enligt denna lag (LPT). Istället kan “Lag om vård av missbrukare (LVM)” bli aktuell. Dock kan svårt nedgången individ med psykotiska symtom bli föremål för LPT under kort tid till dess psykosen klingar av. Snar information till socialtjänsten så att denna hinner att förbereda ytterligare åtgärd innan psykosen avklingar och patienten måste skrivas ut. Snar information till socialtjänsten så att denna hinner att förbereda ytterligare åtgärd innan psykosen avklingar och patienten måste skrivas ut. Vid behov kan tvångsvård enl LVM förlängas genom att socialnämndens ordförande tar akut beslut. För detta krävs även läkarintyg enl Socialtjänstlagen. Ett sådant intyg kan utfärdas av legitimerad läkare. Syftet med intyget är att konstatera huruvida individen är fysiskt och psykiskt i skick att vistas på ett LVM- hem.
LPT ej tillämpligt för patienter med diagnosen demens. Dock kan följdsymtom som hallucinationer, omotiverad aggressivitet mm vara vårdintygsgrundande. Förvirring är ej vårdintygsgrundande. Socialtjouren kontaktas vid behov.
Vårdintyg får endast utfärdas i direkt anslutning till undersökning. Läkarlegitimation krävs för att skriva intyget. Det finns dock undantag för läkare under AT-tjänst med fullgjord psykiatritjänstgöring och en del undantag vid icke svenska läkarlegitimationer. Offentligt anställd läkare kan begära polishandräckning för att kunna undersöka patienten och för transport till akut psykiatrisk klinik.
Beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar och inom 24 timmar från patientens ankomst till vårdinrättning skall frågan om vård enligt LPT ha prövats.
Beslut om kvarhållning på psykiatrisk klinik kan göras av primärjourhavande läkare med eller utan kontakt med sin “bakjour”. Inom 24 timmar skall chefsöverläkare eller delegerad vid enheten fatta beslut om intagning. Under denna tid kan patienten kvarhållas mot sin vilja.
Tvångsåtgärder som bältning och akutmedicinering kan ske före det att intagningsbeslutet är fattat, om åtgärden inte kan vänta. Depotpreparat får dock ej ges! Även patient som är inneliggande på psykiatrisk klinik kan överföras från frivillig vård till tvångsvård om kriterierna enligt ovan är uppfyllda. Detta brukar kallas konvertering. Patienten måste även vara farlig för egen eller andra fysiska eller psykiska hälsa. Även vid konvertering krävs tvåläkarbedömning. Annan specialistkompetent psykiatriker gör denna bedömning. Länsrätten skall informeras senast dagen efter konverteringen eller domstolsprövning. Chefsöverläkaren vid psykiatriska kliniken har skyldighet att, när patientens tillstånd medger detta, informera om rätten till överklagande av tvångsvården. Denna överklagan görs till länsrätten. Chefsöverläkaren skall också erbjuda patienten en stödperson.
Efter fyra veckors tvångsvård görs prövning hos domstol.
OBS! Glöm inte att kontrollera patientens identitet och hur denna styrkts samt att intyget är fullständigt ifyllt!

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: