Ange ditt sökord

Annons:

Slaganfall. Stroke. Hjärninfarkt

Annons:

Definition

Skadad hjärnvävnad på grund av blödning eller blodpropp med åtföljande syrebrist.
Minor stroke om symtomen varar längre än 24 timmar men kortare än 1 vecka. TIA om stroke- symtomen är snabbt övergående (inom 24 timmar). TIA är klar riskfaktor för snart efterföljande fullminant stroke!

Orsak(-er)

Fem riskfaktorer för stroke dominerar:
Högt blodtryck där risken att få en stroke ökar redan vid värden över 115/75 mm Hg, rökning, diabetes, förmaksflimmer, fysisk inaktivitet.
Andra riskfaktorer är övervikt, snarkning och sömnapne, vänsterförmaksförstoring, aortaförkalkning, alkohol i stora mängder, passiv rökning under decennier samt blodkärlssammandragande och blodtryckshöjande substanser t ex efedrin, amfetamin, kokain.
Vanligen beror slaganfall på syrebrist i hjärnans blodkärl till följd av en blodpropp som stängt av blod-/syretransporten till en del av hjärnan.
Blodproppar orsakas i sin tur ofta av åderförkalkningar i blodkärlen. Vid dessa förkalkningar uppstår blodproppar. Blodproppar uppstår även till följd av förmaksflimmer.
En mindre del av slaganfallen beror på blödningar i hjärnan.
S.k. “tysta hjärninfarkter” och blödningar är vanliga. De orsakas oftast av sk småkärlssjukdom pga ålder och högt blodtryck.
Det finns ett samband mellan migränsjukdom med sk aura och skador i den vita substansen i hjärnan men det är oklart vad detta betyder i praktiken.

Symtom

Symtomen utvecklas under loppet av sekunder till timmar.
Varierande bortfall av nerv- och muskelfunktioner, beroende på var skadan inträffat. Ofta halvsidig förlamning, talsvårigheter, ansiktsförlamning, känselbortfall eller synstörning.
I efterförloppet till slaganfallet är det vanligt med personlighetsförändringar som trötthet, sämre tankeförmåga (kognition) och minne. Dessutom depression, oföretagsamhet, affektlabilitet och irritabilitet. Det är inte ovanligt att patienten utvecklar en demens som en sföljd av av tysta och/eller symtomgivande hjärninfarkter.
Skador i hjärnan som ger svårigheter att förstå språket kan likna förvirring och vara enda kvarstående symtomet efter slaganfall. Det är ibland ett “dolt” handikapp. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Strokekampanjen ger följande råd för att upptäcka stroke i tid: (AKUT- testet på www.strokekampanjen.se )

A K U T:

A: Ansikte; Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger- ring 112!

K: Kroppsdel Arm/Ben; Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller- ring 112!

U: Uttal; Kan personen upprepa en enkel mening som “Det är vackert väder i dag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord- ring 112!

T: Tid; Varje sekunds dröjsmål räknas

Alternativa överväganden med i bland liknande symtom:

Diabetes, migrän, högt blodtryck, svimningsattacker, epilepsi, förgiftningar, blödningar i skallen efter skada mot huvudet, hjärntumörer, varbildning i hjärnan, hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, psykiska besvär, inflammerad tinningartär, multipel skleros, HIV , Guillain-Barrés sjukdom, neuroborrelios m fl.

Utredning

Kroppsundersökning inklusive kontroll av halspulsådrorna, blodtryck och EKG.
Neurologisk undersökning.

Lab: Blodvärde (Hb), vita blodkroppar (LPK), trombocyter, saltbalansprover (elektrolytstatus), njurfunktionsprov, blodsocker, sänka (SR), snabbsänka (CRP), blodets koagulationsbenägenhet.
Blodfetterna mätes men höga blodfettnivåer förutsäger inte ett slaganfall lika säkert som de gör för hjärtinfarkt.
Röntgen: Akut datortomografi eller MR-undersökning av hjärna. Eventuellt görs ett ultraljud hjärta, ffa om patienten är yngre.

Behandling

Patienten skall akut (ambulans)transporteras till akutmottagningen på ett sjukhus. Ej via vårdcentral först. Vakenhet, blodcirkulation och andning kontrolleras inför transporten. Även TIA- symtom (också om de avklingat) föranleder omedelbar transport till akutmottagning.Blodproppsupplösande behandling (trombolys) av en akut hjärninfarkt bör komma igång så snart det bara går och senast inom 4,5 timmar efter insjuknandet. Detta innebär att patienten snabbast möjligt kommer till sjukhus. Tag telefonkontakt direkt med sjukhuset.

Fortsatt utredning/omhändertagande via sjukhusets medicin- eller neurologklinik – helst med strokeenhet. Omhändertagande strokeenhet bör ha ett komplett team för omhändertagande och tidig träning med ffa sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vid förebyggande behandling av blodtrycket efter ett slaganfall gäller dock noggrann kontroll. Blodtrycket skall ned till under 140/90 mmHg. Ju lägre desto bättre eftersom det finns en vetenskapligt bevisad ökad risk vid blodtryck över 115/75 mmHg. Även nästan normala blodtryck behandlas med blodtryckssänkande medel. Angiotensin II-antagonist kan ha särskilda fördelar även vid ett eventuellt nytt slaganfall.
Tablettbehandling med acetylsalicylsyra (ASA) och dipyridamol ges efter sk ischemisk stroke; d v s blodpropp som förhindrat blod-/syretransport till del av hjärnan.
Om patienten är överkänslig för acetylsalicylsyra användes klopidogrel.
Har patientens stroke orsakats av blodpropp p g a  förmaksflimmer är warfarinbehandling effektivast som förebyggande mot ny stroke.
Behandling med blodfettssänkande statiner minskar risken för patienten att få en ny stroke, oavsett blodfettsnivåer.

För att förhindra att drabbas av stroke gäller generellt rökstopp och regelbunden motion. Dessutom gäller det att upptäcka och behandla högt blodtryck och förmaksflimmer.Vidare noggrann blodsockerkontroll!  Övervikt åtgärdas!
Beror patientens stroke av en förträngning av halspulsådern är ett operativt ingrepp överlägset medicinsk behandling.
Smärta efter hjärnblödning är mycket svårbehandlad. Amitriptylin har dock ofta god effekt. Vid intensiv och smärta som ej kan lindras av gängse smärtstillande överväges remiss till neurokirurg för ställningstagande till sk motorcortexstimulering; en stimulering via små elektriska impulser som ger aktivering av smärthämmande nerver.
Efter genomgånget slaganfall kan styrketräning och lågintensiv konditionsträning påskynda rehabiliteringen. Vid kvarstående talsvårigheter ges språklig träning via logoped.
Symtomgivande förträngning av halspulsådern (karotisstenos) handläggs akut via operativ åtgärd där förträngningen tas bort. Förträngningen utgörs oftast av en kärlförkalkning som gör att blodflödet i kärlet blir hindrat med åtföljande bildning av blodproppar som går vidare upp i hjärnan.

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: