Ange ditt sökord

Annons:

Manodepressiv sjukdom (Bipolär sjukdom)

Annons:

Definition

Återkommande och påtagliga förändringar av stämningsläget som oftast innehåller perioder av såväl depression, mani och/eller hypomani.
Ibland endast återkommande manier eller hypomanier.
Ibland endast återkommande depressioner.
Manodepressiv sjukdom är en i befolkningen vanlig sjukdom.

Det finns flera olika sjukdomstyper:

Bipolär sjukdom typ 1 innebär förekomst av manisk fas i sjukdomsförloppet.
Bipolär sjukdom typ II innebär, förutom depression, även förekomst av hypomani. Dock i huvudsak depressiva återfall som lätt förväxlas med återkommande sk unipolära depressioner. Hela tiden har patienten ofta ett något sänkt stämningsläge.
“Rapid cyckling”: Individer som pendlar ovanligt snabbt mellan maniska tillstånd och depressioner. Minst fyra sjukdomsepisoder per år, ibland över hundra!
Cyklotymi innebär snabba förändringar av stämningsläget hos individen med en uttalad överkänslighet. Anses tillhöra gruppen bipolära sjukdomar.
Återkommande depressioner kan vara en fas i en bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom.
Hypertymt temperament kan vara del i en manodepressiv sjukdom.
Borderline personlighetsstörning anses av många vara en variant av bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar).
Se även avsnitten Depression, Mani, Hypomani,.Cyklotymi

Orsak(-er)

Stark ärftlig belastning. Sjukdomen kan utlösas av psykisk påfrestning och särskilt upprepade sådana. Sömnsvårigheter liksom antidepressiv medicinering kan också utlösa sjukdomen.

Symtom

Återkommande stämningslägesförskjutningar i form av mani, hypomani, depression, cyklotymi respektive hypertymt temperament.
Ibland endast återkommande manier/hypomanier.
Ibland endast tätt återkommande depressioner.
Humörsvängningarna börjar ofta med depression som ofta börjar i tonåren. Sjukdomen avslöjar sig ibland när hypomani eller mani uppträder under pågående antidepressiv behandling. Detta uppfattas ej som biverkan av behandlingen utan som att en bipolär sjukdom avtäckts.
Vid depressiv episod talar vissa faktorer för att där föreligger en bipolär sjukdom i stället för “enbart” depression.
Tecken talande för detta är:

 • Ärftlighet för bipolär sjukdom
 • God förebyggande effekt av litium
 • Snabb symtomutveckling
 • Snabb förbättring på given medicinsk behandling
 • Lång och stormig sjukdomsepisod med korta intervall av normal funktion
 • Ångestsjukdom
 • Personlighetsstörning som ADHD eller dramatiserande, stökig, egocentrisk, utagerande och oberäknerlig personlighet
 • Missbruk
 • Blandepisod med dysforisk hypomani
 • Tidig debut, ofta i tonåren eller debut efter förlossning
 • Psykotisk depression
 • Negativ påverkan av sjukdomen på äktenskap/arbete etc.

Hypomani innebär förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Det förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös. Ökat ord- och tankeflöde. Eventuella utsvävningar görs ekonomiskt men även sexuellt. Vg se i övrigt avsnittet Hypomani.
Cyklotymi innebär sviktande reglering av stämningsläget med snabbt växlande hypomana eller depressiva symtom, irritabilitet och vredesutbrott. Vg se i övrigt avsnittet Cyklotymi!
Hypertymt temperament präglas av ett ganska stabilt och kontinuerligt höjt stämningsläge. Personen är glad, översvallande, överoptimistisk. Varm, utåtriktad, pratsam, skämtsam, självsäker och ibland skrytsam, har litet sömnbehov, är energisk, engagerad och stimulisökande och är fylld av planer. Kan drabbas av återkommande depressioner.
Bipolär sjukdom är sammankopplad med flera psykiatriska sjukdomar som ADHD, Ångestsjukdom, Borderline personlighetsstörning, Missbruk m fl.

Alternativa överväganden

Återkommande sk unipolär depression, ett tillstånd utan hypomana drag, ofta tydlig bild av sömnstörning, viktminskning, kroppsliga symtom och ångest. Dessa patienter har inte tätt återkommande depressiva perioder.
Schizoaffektivt syndrom där patienten dock har stämningslägeförskjutning samtidigt med schizofrena symtom med dess vanförställningar och/eller hallucinationer, förvirring, oorganiserat tal med ologiska associationer/splittring, muskulär över- eller underaktivitet mm.
Schizofreni.
Vanföreställningssyndrom och/eller psykotiskt syndrom utan närmare specifikation.
Stämningslägesförskjutning orsakat av droger som alkohol, amfetamin, opiater, lösningsmedel, hallucinogener m fl.
Stämningslägesförskjutning orsakat av annan sjukdom som hög ämnesomsättning (hyperthyreos) ffa hos individer med sk “Rapid Cyckling”, låg ämnesomsättning (hypothyreos), demenssjukdom m fl sjukdomar.
Cyklotymi, vg se detta avsnitt.
Multipel Skleros.

Utredning

Patientens sjukhistoria där man försöker fokusera på om det förekommit perioder med manier eller hypomanier.

Behandling

Bör ske via psykiater eller samråd med sådan.
Förstahandsmedel vid bipolär sjukdom typ I är litium alternativt valproate. Eventuellt ges tillägg av ett atypiskt neuroleptikum.
Förstahandsmedel vid bipolär sjukdom typ II som är vanligast är en stämningsstabiliserare som litium eller lamotrigin. Även valproat resp olanzapin hindrar återfall i bipolär sjukdom. Behandlingen kan, förutom att stabilisera det svängande stämningsläget, även lösa upp en pågående depression. Vid behov i depressiv fas ges tillägg av SSRI eller quetiapin.
I manisk fas avbryts den antidepressiva behandlingen och patienten får istället ett atypiskt neuroleptikum.

Vid kunskap om, eller vid stark misstanke på bipolär sjukdom är det ett konstfel att behandla depressiv episod med enbart antidepressiva eller manisk episod med enbart neuroleptika.
Basen i behandlingen är alltid en stämningstabiliserare, ofta livslångt.
Alternativ är behandling litium, antiepileptika eller atypiska neuroleptika. Detta gäller vid behandling av bipolär sjukdom såväl typ I som typ II.
Behandlingen har god prognos om den sköts avdekvat. Behandling kan startas efter samråd med eller remiss till psykiatriker. Karbamazepin kan dock ordineras utan detta samråd. Den förebyggande effekten av karbamazepin är dock sämre än övriga behandlingsalternativ.
Antiepileptika har god förebyggande effekt liksom effekt på depressiva symtom
Litium fungerar bra vid återkommande unipolär sjukdom i form av enbart depressioner eller bipolär sjukdom med starkt inslag av depressionen. Ej så effektivt vid övervägande manier.
Kombination av litium och antiepileptisk behandling krävs ibland, ffa hos individer med sk “Rapid cyckling”.
Neuroleptika i låga doser förordas av vissa psykiatrer som förebyggande behandling för att hindra övergång till förhöjt stämningsläge. Här ges t ex olanzapin 5-10 mg /dygn. Quetiapin har likaså stabiliserande effekt samt effekt på depressiva symtom. Manisk akutfas behandlas med atypiska neuroleptika, se avsnittet “Mani” i detta kapitel
Jämförbara doser av neuroleptika: olanzapin 10 mg = quetiapin 400 mg.
Antidepressiv medicinering vid depressiv fas ges i form av SSRI/SSNI- preparat. Antidepressiv medicinering upphör vid eventuell övergång i mani eller hypomani.
Antikonception övervägs vb vid förebyggande behandling. Flera av ovan uppräknade preparat är fosterskadande.
Samtalskontakt via psykolog eller kurator enl kognitiv modell! En allians arrangeras med patient/anhöriga/ev arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid ev maniska återfall.
Ibland behövs en social utredning för att räta upp havererad ekonomi etc efter en manisk period.
Alkohol är förbjudet, kan utlösa ett återfall!

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: