Ange ditt sökord

Annons:

Extraslag hos hjärtat (Supraventrikulära extrasystolier /Ventrikulära extrasystolier / Ventrikeltakykardi /Ventrikelflimmer)

Annons:

Definition

Impulser som kommer från ett annat område i hjärtat än sinusknutan som normalt sköter impulsgivningen.

Orsak(-er)

Extraslag från förmaken (SVES):
Ses normalt hos hjärtfriska men också hos personer med sviktande hjärtfunktion, digitalisöverdosering men också vid begynnande förmaksflimmer.
Enstaka extraslag från kamrarna (VES):
Ses normalt hos hjärtfriska men också hos patienter med olika hjärtsjukdomar, överdosering av digitalis eller antidepresiva mediciner, lågt kalium i blodet. Provocerande faktorer är ofta stress, koffein, alkohol, infektion etc.
Flertal extraslag från kamrarna, 3 eller fler i följd (VT):
Oftast de två-tre första dygnen efter akut hjärtinfarkt. Kan också orsakas av lågt kalium i blodet, sviktande hjärtfunktion och andra hjärtsjukdomar samt av överdosering av hjärtmedicinen digitalis eller antidepressiv medicinering. Långt QT- syndrom.
Kammarflimmer. Hjärtstopp. Ventrikelflimmer (VF):
Akut hjärtinfarkt, elektriskt olycksfall, grav rubbning av saltbalansen i kroppen, drunkning, kvävning, låg temperatur samt vid överdosering av digitalis, antidepressiva mediciner, kinidin, trikloretylen.

Diagnos

SVES:
Ett extraslag vars impulsursprung finns i förmaken, skilt från sinusknutan.
PÅ EKG ses en inkomplett kompensatorisk paus som kommer tidigare än det förväntade nästkommande slaget.
P-vågen har annorlunda utseende eller syns inte alls.
QRS-vågen är oförändrad.
SVES kan överledas med en eller flera av kamrarnas skänklar blockerade. Det efterföljande QRS- vågen blir då breddökad, sk aberration. Dessa överledda SVES kan ibland vara svåra att skilja från ventrikulära extrasystolier (VES). EKG- registrering från matstrupen kan avgöra om dessa extraslag föregås av förmaksaktivitet.
Ventrikelflimmer (VF):
Snabb, oregelbunden elektrisk aktivitet som utgår från ett flertal ställen i hjärtats kamrar.
Mekaniskt står kamrarna så gott som stilla varför ventrikelflimmer är liktydigt med hjärtstillestånd.
Ventrikeltakycardi (VT):
Definieras som tre eller flera kammarutlösta slag i följd med en frekvens som överstiger 100 slag/minut. QRS-vågen är breddökad. Vanligtvis utlöses ventrikeltakykardierna från ett fokus och ger en identisk QRS-våg.
Enstaka extraslag från kamrarna (VES):
På EKG ses en för tidigt utlöst, breddökad QRS-våg utan föregående P-våg. P-vågen kan ibland ses i eller efter QRS-vågen, s.k. retrograd P. Om samma utseende från gång till gång kallas de unifokala och om varierande utseende på QRS-vågen kallas de multifokala vilket innebär att mer än ett kammarfokus svarar för impulsbildningen.
Två VES i följd kallas hopade VES.
VES i bigemini innebär att vartannat slag är ett VES.
Efter varje VES uppkommer en komplett kompensatorisk paus med en förlängning av diastole som följd. Detta leder till en ökad fyllnadstid för kamrarna inför nästa slag som därför får en större slagvolym vilket upplevs som ett kraftigare hjärtslag.

Behandling

Extraslag från förmaken (SVES):
Hos pat med uttalade besvär kan små doser av beta blockad eller kalciumblockad som t ex verapamil eller diltiazem, prövas. I övrigt riktas behandlingen mot eventuell hjärtsvikt och överdosering av hjärtmedicinen digitalis.
Extraslag från kamrarna (VES):
Vanligen ingen särskild behandling.
Har patienten besvär, kan betablockad prövas specciellt om det finns ett samband mellan stress, hårda hjärtslag (palpitationer) och sk sympatikuspåslag..
Patienter som har rikligt med VES dvs mer än 10.000/dygn, eller korta perioder med ventrikeltakykardi remitteras till hjärtläkare.
Ventrikeltakycardi (VT):
Sjukhusfall. Potentiellt livshotande tillståndmed risk för kammarflimmer. Patient med dessa extraslag från kamrarna kan i vila vara opåverkad och ha ett normalt blodtryck!
Vid påverkad patient och där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd ges inj aminodaron 300 mg i v (6 ml blandas i 14 ml 5% glukos och ges under 2 min i v). Sk elkonvertering görs på cirkulatoriskt påverkad patient som ej blir bättre på de mediciner som givits.
Hjärtläkare kan i förebyggande syfte ge patienten betablockad t ex  metoprolol, bisoprolol eller aminodaron.
Kammarflimmer. Hjärtstopp (VF):
Hjärt-lungräddning enligt särskilt schema.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: