Överviktskirurgi - ett sätt att minska vikten för gott

Överviktskirurgi - ett sätt att minska vikten för gott

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

När försök att gå ner i vikt genom dieter och andra livsstilsförändringar inte fungerar kan en operation vara ett alternativ för den lider av kraftig övervikt. Svensk forskning visar att överviktskirurgi har den mest bestående effekten på vikten och att ett sådant ingrepp kan bota och minska risken att drabbas av fetmans följdsjukdomar.  

Här kan du läsa mer om hur och när en viktoperation kan vara en bra behandlingsmetod mot fetma.    

Fetma – en sjukdom 

Att ha fetma innebär att en person har så mycket överskottsfett att det är skadligt för hälsan. Inom hälso- och sjukvården betraktas fetma som en sjukdom. Ett BMI över 30 innebär att en person har fetma. Ett BMI över 40 innebär att man lider av så svår fetma att de medicinska riskerna blir mycket stora.  

Vetenskapliga studier har visat att vissa har lättare för att utveckla fetma än andra och att benägenheten i stor utsträckning är ärftlig. Fetma handlar med andra ord inte i första hand om dålig självkontroll.  

Varför är det svårt att långsiktigt gå ned i vikt? 

De allra flesta som lider av fetma har försökt att gå ner i vikt genom att ändra sina matvanor, börja träna och har kanske försökt ändra inställning till sitt matintag med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Viktminskningsprogram har som regel god effekt i början och personer med fetma har oftast vid flera tillfällen temporärt lyckats gå ner i vikt. Den stora svårigheten är att behålla den nya vikten. Kroppen motverkar på många olika sätt viktnedgången och vill tillbaka till ursprungsvikten.  

Det finns många fysiologiska system i kroppen som reglerar vår kroppsvikt och de fungerar olika hos olika individer. Personer med fetma har i olika grad mer hunger, mindre mättnad och större begär för de sämre kostvalen än normalviktiga. Personer med fetma är alltså känsligare för den miljö vi nuförtiden befinner oss i där kalorier finns i överskott överallt.  

Fetma påverkar livet och ökar risken sjukdom och för tidig död

Kraftigt övervikta personer besväras ofta av sin stora kropp i det dagliga livet. Det kan handla om att ha svårt att hitta kläder att trivas i, kunna resa på ett bekvämt sätt eller bli trött av att utföra små aktiviteter. Personer med fetma möter dessutom ofta fördomar i samhället och kan bli diskriminerade i arbetslivet vilket kan leda till nedstämdhet och depression.  

Att vara kraftigt överviktig handlar inte bara om försämrad livskvalitet och att ogilla sitt utseende. Fetman ökar även risken att få andra sjukdomar som en följd av den kraftiga övervikten. Den som lider av svår fetma riskerar också att dö för tidigt.  

Exempel på sjukdomar och hälsoproblem som kan kopplas till fetma är:

  • Typ 2- diabetes
  • Högt blodtryck
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Sömnapné

När kan det vara aktuellt med överviktskirurgi? 

När tidigare försök att gå ner i vikt inte gett någon långsiktig effekt kan det bli aktuellt med en viktoperation. Resultaten från den stora svenska SOS-studien visar att kirurgi är den behandling som leder till bestående viktnedgång. Operation kan därför vara ett bra alternativ för att bli av med fetma och därmed minska risken för andra sjukdomar.  

För att få genomföra en viktoperation bör du:

  • Ha fyllt 18 år.
  • Ha ett BMI över 35.
  • Ha gjort seriösa försök att minska din vikt genom att ändra din livsstil utan att uppnå bestående resultat.
  • Vara välinformerad om vad ett fetmakirurgiskt ingrepp innebär.

Andra kriterier kan ligga till grund för behandling eller leda till en avrådan från behandling. Det är alltid en kirurg som är specialiserad på överviktskirurgi som avgör när en operation kan bli aktuell.  

Så fungerar övterviktskirurgi

Det finns olika typer av metoder vid viktoperation. I Sverige är det i dag två behandlingsvarianter som dominerar, Gastric bypass och Sleeve gastrectomy. Båda metoderna leder till att patienten efter ingreppet kan äta begränsat med mat och tål livsmedel sämre som ändå bör undvikas exempelvis koncentrerat fett och socker.  

Oavsett metod används oftast ett titthålsinstrument vid ingreppet vilket har fördelen att snitten i huden blir små och gör att man som patient kommer igång snabbare efter operationen och får mindre ont.  

Gastric bypass 

Vid Gastric bypass delar kirurgen av en liten magsäcksficka som kopplas direkt till tunntarmen. Genom att maten snabbt kommer ner i tarmen via den nya kopplingen ändras signalerna som styr känslorna och därigenom beteendet runt mat. Hungern minskar, mättnaden kommer snabbare och energitätheten i maten sjunker genom att fett och socker blir mindre intressant. Det är en mängd olika regleringssystem som ändras så att kroppen inte motverkar viktnedgång.

Det blir alltså lättare att göra och välja rätt och kroppen motverkar inte viktnedgången.  

Sleeve gastrectomy

Vid Sleeve gastrectomy omformas magsäcken till en rör-formad tub, en ”sleeve”, genom att den största delen av magsäcken opereras bort. Sleeve gastrectomy bidrar till att det krävs mindre volym mat för att ge mättnadskänslor och genom att man tar bort en stor del av magsäcken som producerar ett hungerdrivande hormon så minskar hungern.  

Som patient behöver du aldrig ensam fatta beslutet om vilken metod som ska användas. Kirurgen och hans eller hennes vårdteam rådgör alltid tillsammans med patienten om och ger vägledning utifrån en individuell bedömning vid varje enskilt fall.    

Hur mycket kan man gå ner i vikt med hjälp av en operation? 

Alla går inte ner lika mycket men i genomsnitt minskar man cirka en tredjedel av den totala ursprungsvikten. Ungefär 5-10 procent återtar en stor del av vikten över lång tid men det vanligaste är att vikten består. Den svenska SOS-studien, som mätt resultatet av olika viktoperationer över lång tid visar att personer som genomgått en gastric bypass minskat sin totala kroppsvikt med i genomsnitt cirka 25 procent efter en tjugoårsperiod. Att viktminskningen är bestående under lång tid är en av de främsta fördelarna med en viktoperation jämfört med icke-kirurgiska behandlingar.  

Hur mycket du går ner i vikt beror bland annat på din ålder, din vikt före operationen och din förmåga att följa kostanvisningar och andra rekommendationer efter operationen. Genom att operationerna påverkar signaler som styr hunger och mättnad kan effekten skilja sig från person till person.  

Risker och komplikationer vid operation 

Inget kirurgiskt ingrepp görs utan någon risk. Patienten kan till exempel drabbas av blödning, läckage, blodproppar och infektioner som en följd av operationen. Patienten kan även drabbas av tarmvred efter en operation.  Den förfinade kirurgiska tekniken och den höga medicinska kompetensen på området i Sverige gör emellertid att den typen av allvarliga komplikationer är sällsynta.

Att göra en fetmaoperation är i allmänhet inte mer riskfyllt än till exempel en gallstensoperation.  

Vanliga biverkningar

De första dagarna efter operationen har man lite obehag i magen. Biverkningar av läkemedel som använts vid nedsövningen vid operationen kan också göra att man mår illa. Den som gjort en operation med metoden Sleeve gastrectomy kan också kräkas första dygnen.  

En del patienter kan även få hjärtklappning, kallsvettningar och yrsel efter operationen. Det tillståndet kallas dumping och beror på att maten kommer ner snabbt i tunntarmen. Det kan kännas obehagligt men är inte farligt.  En snabb viktnedgång ger en ökad risk att bilda gallstenar. Även om de flesta känner sig piggare under viktnedgången är det vanligt att känna sig trött och frusen i perioder under det första året. Många märker emellertid inte av några biverkningar alls och de allra flesta lämnar sjukhuset ett dygn efter operationen.   

Vad händer efter en viktoperation?  

Att göra en magsäcksoperation innebär att kosten måste ändras och anpassas till de nya förhållandena. Den första tiden efter operationen får patienten bara äta mat i flytande form. Ett vanligt problem är att man äter för snabbt. Efter hand går det bra att äta vanlig mat men i små portioner. Fet mat och snabba kolhydrater bör undvikas. Maten måste även kompletteras med olika kosttillskott. Det är också viktigt att motionera. 

De flesta kliniker som utför fetmakirurgi har ett uppföljningsprogram för patienter som opererats. Vid några tillfällen efter operationen får man då träffa exempelvis en sjuksköterska och en dietist som ger råd och hjälp när det gäller livsstil, kost och motivation. Om man mår dåligt och har buksmärtor eller kräkningar är det viktigt att man kommer till en kirurg som kan mycket om viktoperationer.  

Viktoperation – för hälsa och funktion 

Att vara kraftigt överviktig påverkar ofta självkänslan negativt och många som gjort en fetmaoperation trivs bättre efteråt. Den viktigaste effekten av viktnedgången beträffande livskvaliteten är att man kan röra sig lättare och orkar mer. Många saker som varit svårt på grund av fetman blir lättare.  

Viktoperation ska inte i första hand ses som ett ingrepp för utseendet. I samband med viktnedgång blir personen också av med många av de risker och sjukdomar som hänger samman med fetma. Studier har exempelvis visat att närmare 80 procent av de som lider typ 2 diabetes blir av med sjukdomen efter att ha gjort en viktoperation. En operation har även ha god effekt på högt blodtryck och många som haft sömnapnéer blir av de problemen tack vare att de minskat i vikt. Hos kvinnor nästan halveras risken att drabbas av cancersjukdom. Forskningen har visat att den som gör en fetmaoperation minskar risken att dö för tidigt betydligt.  

Så går du vidare om du är intresserad av en överviktsoperation 

Det finns många kliniker som erbjuder fetmakirurgi i Sverige, både offentliga och privata. De flesta tar emot patienter som hör av sig på egen hand, det vill säga utan remiss. Beroende på vilken klinik du väljer och hur dina egna behov och förutsättningar för en operation ser ut kan ingreppet finansieras genom skattemedel eller bekostas av dig själv. 

Som patient är det viktigt att du förstår innebörden av vad en överviktsoperation innebär. Att gå på en informationsträff som anordnas av en överviktsklinik kan vara en god idé för att få veta mer om kirurgin. Inför en eventuell operation träffar du även alltid en kirurg, som är expert på den här typen av magsäcksoperationer, som kan ge dig råd om ett kirurgiskt ingrepp kan vara ett alternativ för dig. Vid ett sådant möte för du också svar på just dina frågor.   

Här är några exempel på kliniker som erbjuder viktoperationer:

STOCKHOLM

MÄLARDALEN

GÖTEBORG

NORRLAND

För en komplett lista över opererande kliniker i Sverige gå in på hemsidan för det skandinaviska kvalitetsregistret för obesitaskirurgi, SOReg: www.ucr.uu.se/soreg

--